Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Specifika vzdělávání žáků se sluchovým postižením - hlavní vzdělávací proud

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                                               
Doporučení, inspirace a náměty
                                                                                                                                                                                               

Specifika při zařazení žáka se SP do hlavního vzdělávacího proudu

   Zařazení žáků se sluchovým postižením do hlavního vzdělávacího proudu přináší řadu problémů, které bez pozitivních postojů všech zúčastněných, tj. samotného žáka, pedagogů, spolužáků a rodičů, lze jen obtížně úspěšně řešit. Dosavadní zkušenosti ukazují, že u řady žáků se integrovaný způsob vzdělávání osvědčuje, zatímco u jiných se nedaří. Příčiny neúspěšnosti nejsou vždy přesně diagnostikovány, mnohé z nich souvisejí s individuálními vlastnostmi a zvláštnostmi žáka, u nichž sluchové postižení často způsobuje větší citlivost vůči vlivům vnějšího prostředí, které pro ně vytváří škola.
   Komunikační bariéra způsobená sluchovým postižením často zapříčiňuje nižší sociální status žáků, ve třídě patří k méně oblíbeným a mají méně kamarádů. Často je třeba upravit obsah vzdělávání, ale před stanovením konkrétních změn je třeba vyzkoušet všechny alternativy pro zvládnutí požadavků stanovených školním vzdělávacím programem. (Barvíková, 2015)
   Deficit sluchového vnímání se nejčastěji projevuje v jazykovém vzdělávání, neboť získání jazykové kompetence v některém z audio-orálních komunikačních systému, ať již se jedná o český nebo kterýkoliv cizí jazyk, předpokládá určitou úroveň sluchové percepce. Problémem bývá zejména výuka cizího jazyka, kdy je sluchovou vadou omezována především ta část výuky, která procvičuje a upevňuje probírané učivo prostřednictvím konverzace založené na vnímání jeho zvukové složky. Komplikace se objevují i při odezírání cizího jazyka, neboť žák se sluchovým postižením obtížně identifikuje slova, která se jinak vyslovují a jinak píšou. Řešením může být transformace jazykového učiva do grafické podoby, která pro žáka se sluchovým postižením představuje menší recepční bariéru. U žáků s těžkým sluchovým postižením je možné časové rozložení učiva, osvědčuje se i doplnění učiva o vizuální informace, které žákovi umožní recipovat informace pomocí zraku či hmatu. (Barvíková, 2005)
   Další obtíže se mohou objevit při zapisování probíraného učiva. Učitel důležité informace žákům diktuje, ale žák se sluchovým postižením nemůže současně psát i odezírat, je třeba nejprve proslovit celou větu, čekat, až si ji žák zapíše a pokračovat teprve po opětovném navázání zrakového kontaktu. Uvedený způsob zápisu učiva se může negativně projevit při organizaci vyučování, kdy pomalejší tempo diktované látky může narušit jak naplánované množství informací, tak kázeň ve třídě.
   Pro žáka se sluchovým postižením jsou stresující zejména diktáty, zvláště v případě zápisu izolovaných slov, kdy se důsledkem nedostatečné zrakové percepce výrazně manifestují důsledky sluchového postižení především při identifikaci slov s podobnou artikulací. Dosahuje-li žák velmi slabých výsledků, je možné zvolit jinou formu prověření znalostí, osvědčuje se například doplňování gramatických jevů do předem připraveného textu. Žák se sluchovým postižením také nebývá vždy úspěšný při zvládání předmětů založených na řešení úkolů, které předpokládají skupinovou komunikaci.
   I když učitel posuzuje výkony žáka komplexně, v zájmu objektivity zhodnocení je třeba, aby přihlížel nejen k individuálním předpokladům a možnostem žáka, ale aby hodnocení zohledňovalo i charakter předmětu, neboť kritéria hodnocení se mohou lišit u předmětů s převahou teoretického (jazykového) zaměření, u předmětů s převahou praktických činností a předmětů výchovného zaměření.

Doporučená literatura

BARVÍKOVÁ, J. a kol. (2015) Katalog podpůrných opatření. Dílčí část. Pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sluchového postižení nebo oslabení sluchového vnímání. Olomouc: Univerzita Palackého. ISBN 978-80-244-4616-5 (tištěná verze), 978-80-244-4690-5 (elektronická verze). Dostupné z: http://inkluze.upol.cz/ebooks/katalog-sp/katalog-sp.pdf.

Pohled byl zobrazen 1407x od 14 září 2016 do 4 březen 2021