Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Podpůrná opatření 1. stupně u žáků s NKS

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                                               
Doporučení, inspirace a náměty
                                                                                                                                                                                               

Podpůrná opatření prvního stupně slouží ke kompenzaci mírných obtíží ve vzdělávání žáka. U žáků s NKS se jedná o dočasné nebo ojedinělé obtíže v řeči, nepravidelné obtíže s porozuměním (spíše z nepozornosti). Podle diagnóz se jedná především o přetrvávající dyslálii, obtíže ve sluchové percepci, lehké formy huhňavosti, velmi mírné projevy koktavosti bez logofobie.

Podpůrná opatření 1. stupně si stanovuje sama škola, k vyrovnání obtíží slouží Plán pedagogické podpory. Pokud je ve škole školní speciální pedagog nebo přímo školní logoped, může poskytovat dítěti poradenské služby přímo ve škole.

Ve výše uvedených případech většinou stačí tolerance, u dyslálie je po domluvě s rodičem vhodná zpětná korekční vazba.

Učitel by se měl zajímat, jestli dítě dochází k logopedovi a jaká doporučení pro školu z logopedické intervence vyplývají.

V případě, že běžná opatření školy selhávají a obtíže přetrvávají nebo se prohlubují, je vhodné poslat žáka do školského poradenského zařízení (SPC logopedického) na vyšetření. Pokud byl vypracován plán pedagogické podpory, je jeho vyhodnocení poskytnuto jako podklad k vyšetření.

Metody výuky

Vyučující používá běžné metody výuky, klade důraz na individualizaci. Mohou zde být nároky na mírné zvýšení časové dotace pro průběh interakce (necháme zopakovat slovo s nesprávně vyslovenou hláskou, počkáme, než dítě s obtížemi v plynulosti řekne, co chtělo…). Během výuky je vhodné sledovat žáka a zachycovat jeho signály (pasivita, nečinnost, opoždění ve verbálních činnostech...). Je vhodné oslovením, otázkou, zopakováním instrukce či připomenutím vizuální opory v místnosti vrátit žáka do činnosti.

Úprava obsahu a výstupů vzdělávání

Obsah i výstupy odpovídají ŠVP dané ZŠ.

Organizace výuky

Nastavení pravidel průběhu a struktury vyučovací hodiny. Učitel vnímá drobné problémy v oblasti NKS – především nedostatky ve výslovnosti nebo nedozrálý fonematický sluch, které se mohou projevit např. v diktátě. Může být prodloužen limit na práci nebo zkrácen diktát. Žáka je vhodné posadit do přední lavice a dělat krátké relaxační pauzy.

Hodnocení

Hodnocení je stejné jako u ostatních žáků třídy. Zohledňuje sociální kontext, ve kterém probíhá, má motivační charakter. Stejně jako u ostatních žáků se dbá na individualizaci hodnocení.

Intervence školy

Pokud je ve škole školní logoped, může zajišťovat logopedickou péči u žáků, kteří to potřebují (především s dg. dyslalie)

Pomůcky

Běžné učebnice a učební pomůcky. Pokud probíhá ve škole logopedická intervence, je třeba mít k dispozici logopedické zrcadlo, sady motivační obrázků na jednotlivé hlásky, obrázky na jednotlivé slovní druhy apod.

Pohled byl zobrazen 3113x od 23 březen 2017 do 4 březen 2021