Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Podpůrná opatření 2. stupně u žáků s NKS

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                                               
Doporučení, inspirace a náměty
                                                                                                                                                                                               

Jsou přiznána na základě posouzení školského poradenského zařízení (SPC) žákům s mírnými řečovými vadami. Obtíže vyžadují využívání individuálního přístupu ke vzdělávacím potřebám žáka. Lze je obvykle kompenzovat s využitím speciálních učebnic a pomůcek, s podporou předmětu speciálně pedagogická péče a úpravami v práci učitele.

Dle obtíží se jedná o lehké poruchy. Může se jednat o snížení srozumitelnosti s dopadem na výuku, menší obtíže v porozumění, lehké obtíže v obsahové stránce řeči – narušení exprese, o lehké až střední obtíže v komunikačním procesu nebo lehkou poruchu plynulosti mluvy.

Obtíže mají dopad na proces čtení, psaní, gramotnost (únosné pro čtenáře či posluchače). Komunikační chování již potřebuje oporu.

Podpůrná opatření již mohou vyžadovat normovanou finanční náročnost v oblasti pedagogické intervence, zařazení předmětu speciálně pedagogické péče a v oblasti pomůcek.

Metody výuky

Vyžadují doplňkové metody ke slovním metodám a vyšší stupeň komunikačních schopností učitele. Navýšení časové dotace na průběh komunikace s daným žákem o 30 % (tj. za stejný čas se učitel zeptá asi 3 žáků intaktních). Je vhodné členit text na menší celky, doplňovat názornými obrázky, ověřovat pochopení děje. Pro zvýšení efektivity obohacovat výklad modulací hlasu, mimikou a gestikulací.

Úprava obsahu a výstupů vzdělávání

Výstupy odpovídají školnímu vzdělávacímu programu dané ZŠ. Obsah může být modifikován podle individuálního vzdělávacího plánu. Jde o dodržování zásad správné komunikace, zohlednění deficitů v jazykových rovinách, ověřování správného chápání pokynů, toleranci individuálního pracovního tempa. Dle potřeby a možností školy lze  využít také hodiny pedagogické intervence nebo předmětu speciálně pedagogické péče.

Organizace výuky

V rámci vyučování je třeba zajistit, aby žák rozuměl zadání. Přečíst zadání, dovysvětlit, udělat krátkou pauzu na uvolnění. Při samostatné práci (je-li to nutné) učitel individuálně vysvětluje žákovi s NKS, jak bude postupovat. Vhodné je střídání činností, změna pracovního místa, prodloužení limitu na práci, zkrácení zadání.

Hodnocení

Hodnocení známkou jako u ostatních žáků. Hodnocení však individualizovat (můžeme tak hodnotit předem domluvené parametry), ve výsledném hodnocení však musíme vycházet z aktivit, které jsou srovnatelné pro všechny žáky.

Intervence školy

Pokud je ve škole školní logoped, může zajišťovat logopedickou péči u žáků, kteří to potřebují (především s dg. dyslalie). Je možné využít pedagogickou intervenci, v odůvodněných případech také jednu hodinu předmětu speciálně pedagogické péče týdně.

Pomůcky

Pomůcky pro podporu sluchového vnímání a rozlišování, pomůcky pro rozvoj řečových funkcí a nácvik jazykových kompetencí. Pomůcky pro rozvoj myšlení, paměti a pozornosti. Speciální učebnice pro rozvoj čtení, speciální učební materiály pro rozvoj smyslového vnímání. Software pro rozvoj komunikačních schopností. Při navrhování kompenzačních pomůcek se dbá na posouzení potřebnosti pomůcek, které mohou být poskytnuty již z jiných zdrojů pro zabránění neodůvodněného čerpání prostředků ze státního rozpočtu.

Pohled byl zobrazen 2678x od 23 březen 2017 do 4 březen 2021