Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Podpůrná opatření 3. stupně u žáků s NKS

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                                               
Doporučení, inspirace a náměty
                                                                                                                                                                                               

Jsou poskytována žákům se středně těžkými řečovými vadami. Charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka vyžaduje znatelné úpravy v metodách práce, v organizaci a průběhu vzdělávání i hodnocení žáka. V odůvodněných případech je možné dělat úpravy obsahů vzdělávání.

Podle obtíží se jedná o středně těžké poruchy řeči. Může se jednat o středně těžké až těžké snížení srozumitelnosti řečové produkce s dobrou obsahovou stránkou, středně těžké obtíže v porozumění, středně těžké obtíže v expresi (výbavnost slov, mluvní pohotovost, dodržování gramatiky, formulace vět), středně těžké až těžké obtíže v komunikaci nebo o středně těžkou poruchu plynulosti mluvy.

Dochází ke kombinaci deficitů v obsahové, formální, ústní i psané formě. Komunikační chování musí být silně strukturované.

Podpůrná opatření vyžadují normovanou finanční náročnost v oblasti pedagogické intervence, zařazení předmětu speciálně pedagogické péče a v oblasti pomůcek. Často je zapotřebí také využít asistenta pedagoga pro část vyučování, případně podporu školním psychologem nebo speciálním pedagogem. Vhodná je spolupráce s dalšími odborníky – především s logopedem.

Metody výuky

Vyžadují časovou dotaci na zpracování, pojmovou práci se slovníkem. Časová dotace na průběh komunikace je navýšena o 50 %. Učitel zjednodušuje obtížnost věty a její délku. Je potřeba využívat schémata, pevnou strukturu. Zakoupené i vlastnoručně vyrobené přehledy učiva.

Úprava obsahu a výstupů vzdělávání

Výstupy odpovídají ŠVP dané ZŠ. Předpokládá se modifikace obsahu učiva prostřednictvím IVP ve více vzdělávacích oblastech, úprava pracovních listů, příprava tabulek, přehledů, názorných pomůcek. Nutná je zvýšená individuální práce učitele, případně asistenta pedagoga se žákem.

Organizace výuky

Žák pracuje částečně individuálně, má připravené pracovní listy s jinak vysvětleným zadáním. Např. diktát může být diktován individuálně na jiném pracovním místě, v době, kdy třída pracuje samostatně. Žák sedí v přední lavici, pod dohledem učitele. V případě, že je ve třídě asistent pedagoga, může částečně pracovat pod jeho dohledem.

Hodnocení

Respektuje specifické nároky na činnost žáka. Využívá se slovní, formativní i sumativní (souhrnné, závěrečné) hodnocení výkonu, provádějí se kriteriální úpravy hodnocení. Podporuje se sebehodnocení a hodnocením se snažíme zvyšovat motivaci žáka k učení. Pedagog vnímá dítě jako individualitu, hledá parametry, ve kterých se žák posouvá a které je možné individuálně ohodnotit (např.: „mluvíš ve větách“, „správně jsi pojmenoval části květu“). U žáků s dysfázií hodnotíme komplexnost vyjádření, vyjádření souvislosti a vztahů. U žáků s koktavostí oceňujeme jistotu v komunikačním kontaktu, udržování očního kontaktu.

Intervence školy

Intervence ve 3. stupni podpory zahrnuje pedagogickou intervenci (v rozsahu až tří hodin týdně), zajištění předmětu speciálně pedagogické péče (pokud není zajištěn jinak – např. návštěvami SPC), poradenskou intervenci školy – péči školního psychologa a speciálního pedagoga.

Pomůcky

Odpovídají pomůckám uvedeným v 2. stupni podpory. Navyšují se prostředky na softwarové vybavení – počítačové programy pro alternativní a augmentativní komunikaci, software pro rozvoj českého jazyka, pro rozvoj komunikačních schopností a smyslového vnímání. V odůvodněných případech je možné zakoupit tablet.

Pohled byl zobrazen 3372x od 23 březen 2017 do 4 březen 2021