Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Podpůrná opatření 4. stupně u žáků s NKS

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                                               
Doporučení, inspirace a náměty
                                                                                                                                                                                               

Jsou poskytována žákům s těžkými řečovými vadami. Charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka vyžaduje výrazné úpravy v metodách práce, organizaci a průběhu vzdělávání i hodnocení žáka. Vždy je třeba provést úpravy v obsahu vzdělávání dle IVP, nabízí se i možnost úprav výstupů ze vzdělávání se zřetelem ke schopnostem a dovednostem žáka. Žák vzdělávaný ve třídě, která není zřízená dle §16 odst. 9 školského zákona, je vždy vzděláván podle Individuálního vzdělávacího plánu, do kterého jsou zařazeny předměty speciálně pedagogické péče zaměřené na konkrétní potřeby žáků ve vztahu k typu jejich obtíží. Prakticky vždy se využívá podpory asistenta pedagoga.

Dle obtíží se jedná o těžké poruchy řeči. V mluvě se projevuje těžký stupeň nesrozumitelnosti, těžká porucha exprese nebo porozumění. Může se vyskytovat těžká porucha plynulosti řeči. Podpora ze strany učitele a asistenta se vyznačuje výraznou podporou v porozumění, systematickém vytváření slovníku, často je třeba využívat prvky AAK. Asistent působí většinou jako komunikační mediátor.

Podpůrná opatření vyžadují normovanou finanční náročnost v oblastech stejných jako u 3. stupně podpory, jsou však finančně náročnější.

Metody výuky

Metody výuky významně ovlivňuje využívání prostředků augmentativní a alternativní komunikace, které mají za cíl přechodně nebo trvale kompenzovat obtíže u žáků se závažným postižením řeči, jazyka a psaní. K zajištění komunikace a zapojení do výuky je potřeba asistenta pedagoga. Je nutné strukturovat komunikační proces, využívat schémata, tabulky. Časová dotace na průběh komunikace je navýšena o více než 60 %.

Úprava obsahu a výstupů vzdělávání

Úprava obsahu vzdělávání v řadě oblastí, které žák nemůže vzhledem ke svému handicapu zvládnout, nebo je zvládá alternativním způsobem. Úprava výstupů ze vzdělávání je v souladu s možnostmi žáků, s cílem přípravy na život, a to při zachování pozitivní motivace ke vzdělávání. Vzdělávání probíhá dle upraveného vzdělávacího programu nebo podle IVP.

Organizace výuky

Žák pracuje ještě více individuálně. Dochází k častému střídání činností, pracuje se se speciálními pomůckami, výukovými programy, PC nebo tabletem. Je třeba zařazovat relaxační chvilky. V hlavních předmětech sedí žák obvykle sám v lavici, aby mu mohl pomoci asistent pedagoga nebo učitel. Je možné stanovit odlišnou délku vyučovací hodiny, část výuky realizovat individuálně.

Hodnocení

Zohledňuje specifické nároky na činnost žáků. Jsou prováděny výrazné kriteriální úpravy hodnocení, je kladen důraz na využívání různých forem hodnocení včetně slovního. Podporuje se sebehodnocení žáka a motivace ke vzdělávání.

Intervence školy

Intervence zahrnuje podpůrná opatření spočívající v zajištění předmětu speciálně pedagogické péče              a zajištění pedagogické intervence. Dále je možno využít poradenskou pomoc školního psychologa a školního speciálního pedagoga.

Pomůcky

Zahrnuje pomůcky pro alternativní komunikaci, pro rozvoj sluchového vnímání, speciální učební materiály pro rozvoj čtení a rozvoj komunikačních funkcí a jazykových kompetencí, učební materiály pro rozvoj smyslového vnímání, rozvoj myšlení, paměti a pozornosti, komunikátor, software pro přepis psané řeči do hlasového výstupu, software pro alternativní komunikaci, tablet.

Pohled byl zobrazen 2584x od 23 březen 2017 do 4 březen 2021