Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Podpůrná opatření 5. stupně u žáků s NKS

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                                               
Doporučení, inspirace a náměty
                                                                                                                                                                                               

Charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka u 5. stupně podpory vyžaduje nejvyšší míru přizpůsobení organizace, průběhu a obsahu vzdělávání. Volba metod akceptuje zdravotní stav žáka a omezení z něho vyplývající. Je určen výhradně žákům s nejtěžšími stupni zdravotního postižení, zpravidla souběžným postižením více vadami. Vzdělání vyžaduje zpravidla i úpravu prostředí a prostředky alternativní či augmentativní komunikace. Žáci jsou vzdělávání s podporou asistenta pedagoga, speciálního pedagoga a často také druhého pedagogického pracovníka. Výuka je vedená zpravidla speciálními pedagogy, případně s jejich intenzívní podporou.

Dle obtíží se jedná o těžké poruchy komunikace spojené zpravidla s jiným postižením (mentálním, tělesným, těžkou sluchovou vadou, PAS..,). Dle podpory žák prakticky vždy využívá forem alternativní a augmentativní komunikace, dopomoc asistenta nebo druhého pedagoga.

Podpůrná opatření vyžadují normovanou finanční náročnost v oblasti speciálních učebnic, učebních a kompenzačních pomůcek, úpravy prostředí. Jsou nutné mzdové náklady na další pedagogické pracovníky, včetně asistenta pedagoga. Je třeba zajistit prostředky alternativní a augmentativní komunikace. Potřebné jsou také služby školního poradenského pracoviště a školského poradenského zařízení.

Metody výuky

Metody výuky respektují limity žáků a jejich možnosti. Výuka vždy zahrnuje předměty speciálně pedagogické péče a je realizována pedagogickým pracovníkem s příslušnou odbornou kvalifikací. Může probíhat ve skupině, ale i individuálně. Jsou využívány prostředky alternativní a augmentativní komunikace, vždy kombinace ústní formy s vizuálním doplněním, využívání technických prostředků. Převaha názorně-demonstračních a dovednostně-praktických metod v kombinaci se slovním doprovodem oproti metodám verbálním.

Úprava obsahu a výstupů vzdělávání

Obsah učiva je výrazně modifikován a redukován vzhledem k možnostem žáků. Vzdělávání probíhá dle upraveného vzdělávacího programu, prostřednictvím IVP, nebo v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro obor vzdělávání základní škola speciální. Úprava výstupů vyplývá z redukce a modifikace vzdělávacích obsahů.

Organizace výuky

Žák pracuje převážně individuálně za využití alternativní a augmentativní komunikace, většinou s podporou asistenta pedagoga, případně dalšího pedagoga. Třída má snížený počet žáků (4-6). Pokud probíhá výuka v domácím prostředí, může být zajištěna pedagogickým pracovníkem školy.

Hodnocení

Zohledňuje specifické nároky na činnost žáka. Východiskem je podpora žáka a snaha ho motivovat k dalšímu vzdělávání. Je kladen důraz na využívání různých forem hodnocení včetně slovního.

Intervence školy

Intervence zahrnuje podpůrná opatření spočívající v zajištění předmětu speciálně pedagogické péče a zajištění pedagogické intervence; je cíleně zaměřená na maximální podporu pro žáka se SVP. Dále je možné využít poradenskou pomoc školního psychologa a školního speciálního pedagoga.

Pomůcky

Je možno využít všechny pomůcky z nižších stupňů podpory, které budou žákovi ku prospěchu. Navíc je možno volit pomůcky pro myofunkční terapii a orofaciální stimulaci.

Pohled byl zobrazen 1623x od 23 březen 2017 do 4 březen 2021