8.1 Pojetí vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                                               
Text RVP ZV s odkazy a poznámkami
                                                                                                                                                                                               

   Při plánování a realizaci vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními je třeba mít na zřeteli fakt, že se žáci ve svých individuálních vzdělávacích potřebách a možnostech liší. Účelem podpory vzdělávání těchto žáků je plné zapojení a maximální využití vzdělávacího potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti. Pedagog tomu přizpůsobuje své vzdělávací strategie na základě stanovených podpůrných opatření. Pravidla pro použití podpůrných opatření školou a školským zařízením stanovuje vyhláška č. 27/2016 Sb.

   Závazný rámec pro obsahové a organizační zabezpečení základního vzdělávání všech žáků vymezuje RVP ZV, který je východiskem pro tvorbu ŠVP. Podle ŠVP se uskutečňuje vzdělávání všech žáků dané školy. Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně je ŠVP podkladem pro zpracování PLPP a pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně podkladem pro tvorbu IVP.
   Na úrovni IVP je možné na doporučení ŠPZ (v případech stanovených Přílohou č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.) v rámci podpůrných opatření upravit očekávané výstupy stanovené ŠVP1), případně upravit vzdělávací obsah2) tak, aby byl zajištěn soulad mezi vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi žáků a aby vzdělávání směřovalo k dosažení jejich osobního maxima. 
   K úpravám očekávaných výstupů stanovených v ŠVP se využívá podpůrné opatření IVP. To umožňuje u žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními, za podmínek stanovených školským zákonem a vyhláškou č. 27/2016 Sb., upravovat očekávané výstupy vzdělávání, případně je možné přizpůsobit i výběr učiva. Upravené očekávané výstupy pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními vzdělávané podle RVP ZV musí být na vyšší úrovni, než jsou očekávané výstupy stanovené v RVP ZŠS.
   Úpravy obsahu a realizace vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně podpůrných opatření jsou předmětem metodické podpory. Pedagogickým pracovníkům bude zajištěna metodická podpora formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
   Náhrada části vzdělávacích obsahů některých vzdělávacích oborů jinými vzdělávacími obsahy nebo náhrada celého vzdělávacího obsahu některého vzdělávacího oboru jiným, který lépe vyhovuje vzdělávacím možnostem žáků, se využívá podpůrné opatření úprava obsahů a výstupů ze vzdělávání, prostřednictvím podpůrného opatření IVP u žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními, za podmínek stanovených školským zákonem a vyhláškou č. 27/2016 Sb. V IVP žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními lze v souvislosti s touto náhradou části nebo celého vzdělávacího obsahu vzdělávacích oborů, změnit minimální časové dotace vzdělávacích oblastí (oborů) stanovené v kapitole 7 RVP ZV.   

Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními spočívajícími v úpravě vzdělávacích obsahů může být v souladu s principy individualizace a diferenciace vzdělávání zařazována do IVP na doporučení ŠPZ speciálně pedagogická5) a pedagogická intervence6). Počet vyučovacích hodin předmětů speciálně pedagogické péče je v závislosti na stupni podpory stanoven v Příloze č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Časová dotace na předměty speciálně pedagogické péče je poskytována z disponibilní časové dotace.
   Při vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením je třeba zohledňovat jejich specifika: problémy v učení – čtení, psaní, počítání; nepřesné vnímání času; obtížné rozlišování podstatného a podružného; neschopnost pracovat s abstrakcí; snížená možnost učit se na základě zkušenosti, pracovat se změnou; problémy s technikou učení; problémy s porozuměním významu slov; krátkodobá paměť neumožňující dobré fungování pracovní paměti, malá představivost; nedostatečná jazyková způsobilost, nižší schopnost číst a pamatovat si čtené, řešit problémy a vnímat souvislosti.
   Mezi podpůrná opatření, která se kromě běžných pedagogických opatření ve vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením osvědčují, patří například posilování kognitivních schopností s využitím dynamických a tréninkových postupů, intervence s využitím specifických, speciálně pedagogických metodik a rozvojových materiálů; pravidelné a systematické doučování ve škole, podpora přípravy na školu v rodině, podpora osvojování jazykových dovedností, podpora poskytovaná v součinnosti asistenta pedagoga7).

1) § 16 odst. 2 písmeno e) školského zákona.
2) § 16 odst. 2 písmeno b) školského zákona.
3) Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.
4) Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.
5) Pod pojmem „speciálně pedagogická intervence“ se rozumí zajištění předmětů speciálně pedagogické péče pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními, které jsou zaměřeny na oblast logopedických obtíží, řečové výchovy, nácviku sociální komunikace, zrakové stimulace apod.
6) Pod pojmem „pedagogická intervence“ se rozumí vzdělávání žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními ve vyučovacích předmětech, v nichž je třeba zlepšit jeho výsledky učení, případně kompenzovat nedostatečnou domácí přípravu na výuku.
7) Jejich podrobnější specifikace se nachází ve speciální sekci webových stránek NÚV, dostupné z: http://www.nuv.cz/t/in.

Poznámky k úpravám

   Podkapitola Pojetí vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními zapracovává možnosti podpory žáků se SVP do struktury RVP ZV. Vychází ve svém pojetí z předpokladu, že škola ve svém ŠVP (zpracovaném na základě RVP ZV) a při jeho realizaci bude vytvářet podmínky k využití potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti.
   Při přizpůsobení vzdělávací strategie pedagoga individuálním možnostem a schopnostem žáka s přiznaným podpůrným opatřením je třeba brát v úvahu skutečnost, že tito žáci netvoří homogenní skupinu. Přesto se u nich mohou projevovat určité společné potřeby ve vzdělávání, které závisí např. na hloubce postižení, rozsahu postižení atd. (specifika vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením naleznete v Obecných doporučeních pro vzdělávání žáků s LMP).
   Do textu RVP ZV byla zakotvena zásada tvorby PLPP a IVP z výchozího ŠVP. Tvorba PLPP je ošetřena § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Vzor PLPP je stanoven přílohou číslo 3 vyhlášky. Týká se žáků s mírnými úpravami ve vzdělávání, které mohou být krátkodobé povahy, ale mohou trvat i po celou dobu jejich vzdělávání (žáci s LMP vyžadují zpravidla vyšší stupeň podpory). Tvorbě PLPP pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně se věnuje část Plány PLPP a IVP, která poskytuje ke stažení šablonu formuláře PLPP i příklady inspirativní praxe.
   Tvorba IVP je ošetřena § 3 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Bližší informace je možné nalézt zároveň v její Příloze 1 u jednotlivých stupňů podpory. Vzor IVP je stanoven přílohou číslo 2 vyhlášky. Tvorbou IVP se zabývá část Plány PLPP a IVP, která poskytuje ke stažení šablonu formuláře IVP i příklady inspirativní praxe.
 

   V textu je zapracována možnost využití podpůrného opatření spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů vzdělávání. Jako doporučená úroveň pro úpravu očekávaných výstupů je pro žáky s LMP s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně stanovená „minimální doporučená úroveň pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření“. Tato úroveň slouží jako vodítko pro případné úpravy výstupů do IVP žáka. Představuje cílovou úroveň, kterou lze s využitím podpůrných opatření případně překročit. Dolní úrovní, kterou nelze při případných úpravách očekávaných výstupů v RVP ZV v rámci IVP žáků podkročit, tvoří svými očekávanými výstupy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální (RVP ZŠS). Minimální doporučenou úroveň pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření a očekávané výstupy RVP ZŠS pro jednotlivé vzdělávací obory jsou uvedeny u každého tématického celku vzdělávacího oboru. 

  Dalším podpůrným opatřením je možná úprava obsahu vzdělávacího obsahu stanoveného v ŠVP v rámci IVP konkrétního žáka. V nejlepším zájmu žáka lze na doporučení ŠPZ s cílem dosažení osobního maxima žáka využít tohoto opatření, které spočívá v náhradě vzdělávacího obsahu některého vzdělávacího oboru jiným vzdělávacím obsahem (např. tematický okruh vzdělávacího oboru Cizí jazyk čtení s porozuměním nebo psaní nahradit u konkrétního žáka například ve 3. ročníku poslechem s porozuměním a mluvením) nebo nahradit obsah některého vzdělávacího oboru obsahem jiného vzdělávacího oboru (např. vzdělávací obsah vzdělávacího obru Cizí jazyk ve třetím ročníku nahradit vzdělávacím obsahem  vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, obsah vzdělávacího oboru Další cizí jazyk na 2. stupni nahradit vzdělávacím obsahem vzdělávacího oboru Cizí jazyk).

   V textu je také uvedena možnost využití podpůrného opatření spočívajícího v zařazení pedagogické intervence a speciálně pedagogické intervence (vyučovacích hodin speciálně pedagogické péče) pro konkrétního žáka.
Více informací k problematice vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (např. metody práce učitele, hodnocení žáka s LMP, formy práce) lze nalézt v části Obecná doporučení pro vzdělávání žáků s LMP.

RVP ZV
Pohled byl zobrazen 20637x od 2 únor 2016 do 6 únor 2023