Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Odraz SPU ve výuce

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                                               
Doporučení, inspirace a náměty
                                                                                                                                                                                               

Specifická porucha učení se komplexně promítá do mnoha vyučovacích předmětů, nejen do zvládání českého jazyka a cizích jazyků, jak se dříve předpokládalo. Kromě vlastních akademických deficitů většina žáků/studentů s SPU trpí nízkým sebevědomím a sebepojetím. Pokud se jim něco podaří, považují to za dílo tzv. náhody.

Ve kterých vyučovacích předmětech a jejich konkrétních oblastech může specifická porucha učení negativně ovlivnit výkon žáka:

český jazyk

 • pravopis
 • sloh, hlavně v písemné podobě – včetně vlastní přípravy a postupu zpracování
 • čtení pro schopnost vlastního učení, tj. problémy s porozuměním čteného textu;
 • problém s psaním a výslovností artikulačně náročných slov
 • četba a následně pak vedení čtenářských deníků
 • reprodukce nahlas čteného textu v důsledku nedobré čtenářské kvality, např. dvojí čtení přetrvávající převážně i v tzv. skryté formě ve vyšších třídách ZŠ
 • mluvnice, tvarosloví, aplikace gramatických pravidel do písemné podoby, obtíže může činit i větný rozbor

cizí jazyk

 • problémy ve čtení stejné jako v českém jazyce
 • obtíže v zapamatování si nových tvarů písmen
 • obtíže v zapamatování si slov a frazeologie
 • jiná akustická a grafická podoba slov při stejném obsahovém významu
 • neobvyklá výslovnost
 • neobvyklý pravopis

matematika

 • pochopení vztahu mezi čísly a konkrétním množstvím
 • pochopení smyslu slovní úlohy, jejího zadání, problémy s formulací odpovědi
 • prostorové a plošné vztahy v geometrii
 • analogie, časové souvislosti
 • číselné řady sestupné, vzestupné
 • pamětné počítání včetně násobilky, dělení
 • matematické vzorce, jejich vštípení, výbavnost, použití

naukové předměty

 • důraz na získávání informací čtením
 • samostatná práce s uloženým textem
 • psaní výpisků z rozsáhlého textu je hlavně pro dyslektika náročné
 • nesprávný zápis informací do sešitu a zpětně jejich špatné na-učení se ze sešitu

přírodovědné předměty – názvosloví

 • osvojení si definic, vzorců
 • aplikace naučených definic a vzorců
 • symbolika písmen a číslic

hudební výchova

 • obtíže v dodržování a pochopení rytmu
 • problémy se zapamatováním melodie a její reprodukcí
 • zvládnutí not v notové osnově
 • osvojení si znalostí z dějin hudby v důsledku nesprávných zápisků z tabule apod.

tělesná výchova

 • případné obtíže vyplývají z celkové menší obratnosti dětí především v mladším věku. Na 2. stupni ZŠ bývají více kompenzované, objevují se spíše u těžkých forem SPU. Jedinci mají problém s cvičeními závisejícími na dobré pohybové koordinaci, bývají nešikovní při míčových hrách apod.

pracovní vyučování

 • případné obtíže vyplývají opět z celkové menší motorické obratnosti. Významněji se promítají do práce dítěte na prvním stupni základní školy. U žáků na 2. stupni ZŠ jsou vzácnější, objevuje se spíše u těžkých forem SPU. Žáci mají problém s přesností, úhledností výrobků, nezvládají práci v dílně, neumí např. rovně uříznout dřevo, ustříhnout plech. Obtížně pracují s montážními stavebnicemi. Nezvládnou úhledně šít, vyšívat, při vaření např. úhledně nakrájet zeleninu aj.

výtvarná výchova

 • obtíže souvisejí s celkové menší motorickou obratnosti především v motorice jemné. Kvalita kresby je na mnohem nižší úrovni, než je fyzický věk dítěte přes jeho i nesporně dobrý intelekt.
 • linie čar bývají neplynulé, roztřesené, častý bývá zvýšený přítlak na kreslící náčiní;
 • žák část gumuje, překresluje, snaží se k dokonalejším tvarům použít kružítko, pravítko, křivítko apod.
 • nepřesně vybarvují, přetahují obrysové linie;
 • jednotlivé velikostní parametry znázorněných prvků kresby jsou nesouměrné

Upozornění:

Musíme si uvědomit, že v této kapitole jsou uvedeny nejčastější možné projevy znesnadňující žákům s SPU osvojování nových vědomostí a dovedností. Variabilita možných projevů je však velká, ne všechny jsou zde uvedeny a také ne všechny z nich se musí nutně objevit u každého diagnostikovaného dítěte/žáka/studenta.

 

Pohled byl zobrazen 1428x od 28 březen 2017 do 4 březen 2021