8 Materiály pro výuku českého znakového jazyka

8 Materiály pro výuku českého znakového jazyka
Lenka Okrouhlíková

V této kapitole se pokusíme shrnout a vybrat nevhodnější veřejně dostupné materiály, které může učitel využít jednak přímo ve výuce, jednak pro přípravu do výuky. Důraz bude kladen na materiály v ČZJ, pedagog by však měl být schopen pracovat i s materiály zahraničními a vzdělávat se i prostřednictvím tištěných textů, aby mohl žákům předávat relevantní a aktuální informace.

Situace učitele předmětu ČZJ je nesnadná. Kromě toho, že musí svou výuku přizpůsobovat žákům s různou úrovní jazykových kompetencí (srov. Cíchová Hronová – Marešová, 2018, s. 23–26), nemá k dispozici žádný ucelený výukový materiál ani metodickou podporu. To klade velké nároky na samostatnou přípravu pedagoga (srov. kap. 7, odd. 7.2.2; více ke kompetencím učitele ČZJ viz kap. 4).

Pedagogové působící v praxi již vytvořili značné množství podkladů a materiálů, které používají při výuce ČZJ. Bylo by jistě vhodné uvažovat o vytvoření společné platformy, kde by si mohli své materiály a zkušenosti vyměňovat. Své interní materiály mají vytvořeny také organizace, které se věnují komerční výuce ČZJ jako jazyka cizího. Vzhledem k tomu, že se nejedná o materiály běžně dostupné a přístupné, nebudeme se jimi v této kapitole zabývat.

Pedagog by měl být nejen přirozeným jazykovým, ale také kulturním a identifikačním zdrojem pro své neslyšící žáky. Výuka ČZJ by se neměla omezovat pouze na praktickou výuku jazyka samotného, ale měla by se soustředit také na teoretické znalosti o jazyce jakožto systému, na kulturu a současnost i historii komunity Neslyšících (k tomu podrobněji kap. 2, odd. 2.3.2, dále také kap. 4, odd. 4.3–4.6 a kap. 5).

8.1 Typy materiálů

Ucelený, nikoliv však vyčerpávající seznam existujících veřejně dostupných materiálů přinášíme v příloze. Zde z nich vybereme materiály vhodné pro výuku a nabídneme jejich stručnou charakteristiku. V zásadě můžeme rozlišit ty materiály, které přímo pracují s ČZJ, a ty, které nemají s ČZJ přímou souvislost, avšak jsou vhodné pro jazykovou výuku (např. obrazový materiál různého typu: obrázky, komiksy, kreslené i hrané filmy; hry). Zevrubně se budeme věnovat zejména první skupině. Materiály v ní jsme rozdělili podle toho, jakou oblastí se ve výuce ČZJ zabývají: materiály pro jazykovou, komunikační a sociokulturní výchovu (rozdělení srov. kap. 5).

Tyto materiály jsou v seznamu literatury zvýrazněny tučným písmem.

V této kapitole se věnujeme zejména materiálům, které jsou v elektronické podobě (CD, DVD, materiály na internetu nebo v mobilní aplikaci). Většina materiálů, které by měl učitel ČZJ znát a využívat, je však v tištěné podobě. Jedná se vesměs o odborné texty – články a publikace či bakalářské a diplomové práce (volně přístupné na internetu v repozitářích závěrečných prací jednotlivých univerzit). Těmito materiály se zde blíže zabývat nebudeme.

Rozsáhlým zdrojem poučení jsou také texty zahraniční, nejčastěji anglicky psané. Jedná se o tituly, které vycházejí po celém světě a věnují se různým tématům souvisejícím s oborem Deaf Studies. Je vhodné, aby měl pedagog přístup do některých databází, které umožňují získání či čtení těchto knih, studií a článků; mnohé z nich jsou však volně přístupné na internetu. Více informací.

Důležitá je také spolupráce se zahraničními kolegy. V tomto směru je významná organizace ENSLT – European Network of Sign Language Teachers, která mj. pořádá pravidelné konference neslyšících lektorů znakového jazyka – LESICO. Členové organizace dostávají pravidelné newslettery o aktualitách v profesi a informace o akcích a seminářích.

Jako metodickou podporu lze využít otevřené stránky projektu SignTeach – An Open Educational Resource for Sign Language Teachers, kde lze nalézt mnoho využitelných materiálů (zejména v oddíle Resources).

8.1.1 Materiály pro jazykovou výchovu

Do této skupiny zařazujeme všechny publikace, jejichž primárním výstupem je zprostředkovat slovní (resp. znakovou) zásobu nebo přiblížit některou z oblastí gramatiky ČZJ.

8.1.1.1 Slovní, resp. znaková zásoba

Od roku 1988, kdy byl u nás vydán první slovník ČZJ Slovník znakové řeči,vyšla celá řada slovníků. Jedná se vesměs o slovníky překladové, vycházející z češtiny, fungující většinou na principu jednoznačné ekvivalence, kdy je jedno české slovo reprezentováno jedním znakem. Primárními uživateli těchto slovníků jsou spíše lidé, pro něž je ČZJ jazykem cizím. 

Ve skutečnosti je ekvivalence mezi lexémy dvou různých jazyků velmi vzácným jevem, často se vyskytuje pouze v oblasti odborné terminologie pro přesně definované termíny.

Ke slovní zásobě obsažené ve slovnících by měl pedagog přistupovat obezřetně, mohou se zde vyskytovat znaky reprezentující spíše znakovanou češtinu či znaky, které nejsou komunitou českých Neslyšících ve skutečnosti užívány. Předpokládáme však, že vyučující má jazykové kompetence na takové úrovni, že dokáže tyto znaky identifikovat a žáky na ně upozornit. Slovníky téměř nikdy neobsahují např. klasifikátory, specifikátory či specifické znaky, často nereflektují ani regionální rozrůzněnost znaků. Přesto se domníváme, že by pedagogové i žáci měli být o existenci těchto slovníků informováni, avšak měli by být při jejich užívání náležitě poučeni. Více informací.

Pedagogům doporučujeme k prostudování publikace věnované lexikografii znakových jazyků: Okrouhlíková – Slánská Bímová (2008), Okrouhlíková (2008a).

Podrobný seznam všech slovníků je v příloze. Většina z nich je terminologická, mapující vybranou oblast lidského poznání. Některé se pak přímo zaměřují na předměty školní výuky a lze je využít k rozšíření slovní zásoby žáků, pro něž je ČZJ jazykem vzdělávacím. Těmi se zde podrobněji zabývat nebudeme, pozornost zaměříme hlavně na slovníky obecné. Více informací.

Pro výuku gramatiky můžeme doporučit Slovník český jazyk – český znakový jazyk: Školská jazykovědná terminologie pro 1. a 2. stupeň základních škol (Šůchová a kol., 2007).

Pro nejmenší děti doporučujeme DVD Chci se s tebou domluvit. Raná komunikace s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením se zaměřením na český znakový jazyk a mluvenou řeč doprovázenou znaky (2013), které v části věnované ČZJ obsahuje kromě slovníku sestávajícího zhruba z 1300 znaků rozdělených do 22 tematických částí také krátké věty v ČZJ a stručný výklad vybraných jevů z gramatiky. Stejnou znakovou zásobu lze najít také v aplikaci pro Android Znakujte s Tamtamem / Znakujte s námi (2013).

V současné době jsou upřednostňovány online slovníky, jejichž nespornou výhodou je, že jsou dostupné z počítače, tabletu či mobilu, tudíž rychle a operativně využitelné ve výuce. Jsou většinou průběžně aktualizovány a doplňovány novými znaky. Kromě menších slovníků jsou volně dostupné dva rozsáhlé internetové projekty.

Mezinárodní slovník znaků Spread the Sign vznikal v letech 2006–2018, obsahuje více než 14 000 znaků ČZJ (a také znaky z 37 dalších zemí) z různých oblastí zejména centrální slovní zásoby. Vyhledávání ve slovníku je možné pouze na základě češtiny, je preferována jednoznačná ekvivalence slovo–znak, není kladen důraz na regionální varianty a videonahrávky nemají vhodné ovládací prvky. Spread the Sign je možné instalovat také na mobil či tablet jako aplikaci.

Druhým projektem je Dictio – Vícejazyčný výkladový slovník online, vznikající od roku 2005 a neustále rozšiřovaný. Slovník byl původně vytvořen jako podpora vysokoškolským studentům, ale postupně se stává použitelným i pro žáky nižších stupňů škol a širokou veřejnost. Má překladovou i výkladovou část, zohledňuje regionální rozrůznění znaků. Kromě videonahrávky znaku obsahuje také výklad jeho významu a příklady užití v ČZJ, případně gramatické informace. Ve slovníku lze vyhledávat nejen prostřednictvím češtiny, ale také přes parametry znaku (tvar ruky a místo artikulace) či notační systém SignWriting. 

Pro poučení o notačních systémech užívaných pro zápis znakových jazyků doporučujeme: Okrouhlíková (2008b, 2015). Využití SignWritingu ve výuce srov. Padělková (2012), Lázničková (2018).

Pěkným materiálem, na kterém můžeme žákům ilustrovat tvorbu znaků a produktivitu ČZJ, je na internetu volně dostupný ZOO lexikon český jazyk – český znakový jazyk (2018–2019).

8.1.1.2 Gramatika

Do této kategorie patří dva materiály, které se přímo zaměřují na pedagogy, kteří se učí ČZJ. Nejsou zaměřeny pouze na gramatiku, dobře rozvíjet podle nich můžeme i všechny ostatní oblasti a důležité kompetence.

V první řadě se jedná o projekt Multimediální cvičebnice pro předmět Český znakový jazyk (2011). Učebnice má 2 části. První část tvoří 30 kapitol. Každá obsahuje úvodní motivační text v ČZJ prezentovaný rodilým mluvčím, seznam nových slovíček, výklad jednoho gramatického jevu a cvičení na upevnění znalosti. Druhá část mapuje oblast literárních textů v ČZJ.

Druhým zajímavým počinem je třídílná interaktivní učebnice na DVD Český znakový jazyk pro pedagogy českých neslyšících (2011), která je sice určená pro slyšící pedagogy s mírně pokročilou znalostí ČZJ, ale je využitelná i ve výuce předmětu ČZJ. Témata obsažená v učebnici se vážou na prostředí školy, běžné každodenní činnosti, ale i dílčí části učebních předmětů. Každý díl učebnice obsahuje 8 lekcí. 7 lekcí je praktických, skládajících se z úvodního textu v ČZJ, sady interaktivních cvičení zaměřených na porozumění i produkci (počítá se s nahráváním vlastních projevů) a slovníku vybraných znaků (včetně příkladových vět). Osmé lekce jsou věnovány teorii a zabývají se gramatikou a strukturou ČZJ i kulturou českých Neslyšících – tyto lekce jsou koncipovány jak v češtině, tak v ČZJ.

Poučení o specifické struktuře a fungování ČZJ přinášejí také některá DVD, jejichž primárním adresátem byli tlumočníci, bohatým zdrojem poučení jsou ale i pro pedagogy a částečně je lze využít také v práci s pokročilejšími žáky. Veškeré informace jsou na nich podány v ČZJ. Doporučujeme zejména tyto tituly z roku 2008: Číslovky v českém znakovém jazyce – praktická cvičení, Nepřímá pojmenování v českém znakovém jazyce, Vizualizace prostoru a klasifikátory v českém znakovém jazyce – praktická cvičení, Slovosled a střídání rolí v českém znakovém jazyce – praktická cvičení, Specifické znaky v českém znakovém jazyce, Prstová abeceda v českém znakovém jazyce – praktická cvičení.

8.1.2 Materiály pro komunikační výchovu

Do této skupiny můžeme zařadit různé multimediální počiny, které sice nejsou zaměřeny přímo na výuku ČZJ, ale cílí na neslyšící. Obsahují texty v ČZJ a zabývají se rozličnými tématy, která je vhodné zařadit do výuky. Kromě jazykových kompetencí si na nich žáci mohou procvičovat zejména kompetence komunikační v celé jejich šíři (srov. kap. 5, odd. 5.2).

Užitečné materiály pocházejí z produkce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, vesměs se jedná o výstupy studentských projektů: Lexikologie pro základní školy (2003), Evropské státy v českém znakovém jazyce (2009), Malá encyklopedie zvířátek v českém znakovém jazyce (2007), Po českých hradech a zámcích s průvodcem v českém znakovém jazyce(2010), Návštěva zoologické zahrady s výkladem v českém znakovém jazyce (2011).

Další vhodnou pomůckou jsou hrané filmy, jejichž aktéry jsou neslyšící děti. Jedná se zejména o DVD zaměřená zejména na pravidla chování (využitelná i v sociokulturní výchově): Příklady chování: Příběhy o tom, jak se (ne)zachovat (2011), Malá encyklopedie emocí: Krátké hrané filmy o lidských emocích pro neslyšící děti (2011), Výchovné filmy pro neslyšící děti a žáky (2015), Základy společenské etikety pro neslyšící děti (2010). Pro nejstarší žáky se pak hodí DVD Kultura projevu nejen pro neslyšící tlumočníky (2008), kde jsou prostřednictvím videoukázek prezentovány vhodné a nevhodné charakteristiky projevu v ČZJ.

Pro nejmenší děti vzniklo v ČZJ také několik pohádek různého charakteru. Za všechny můžeme jmenovat interaktivní Pohádky o zvířátkách ve znakovém jazyce (2006), Moje první pohádky v českém znakovém jazyce a v češtině (2010), původní pohádku O Vlnce a Julce (2008) nebo dětský dobrodružný film Holoubci (2011). Další znakované pohádky a příběhy lze najít také na Weblíčku. Z novějších počinů pak lze využít hrané vánoční pohádky v ČZJ natočené s neslyšícími herci v České televizi: Vánoční království (2015), Nepovedený čert (2016), Nejkrásnější dar (2017), Vodníkova princezna (2018) nebo pořad Hopsasa (2016) a Pohádky pana Donutila (2016) tlumočené neslyšícími. Zmínit musíme také online dostupné elektronické znakoknihy s překlady do ČZJ Český ráj a jeho tajemství (2017) a O zahradě (2018).

V této souvislosti nemůžeme opomenout také tzv. hybridní knihy, které pro studenty vysokých škol vytváří Masarykova univerzita (k tomu více srov. Sklenák, 2016http://www2.teiresias.muni.cz/hybridbook/app/index.php?page=home).

Pro oblast umění a kreativní práce s jazykem lze využít DVD Umělecké tlumočení divadla a hudby pro neslyšící (2008). Dále se nabízí možnost pracovat se záznamy uměleckého tlumočení hudby či divadelních představení tlumočených nebo přímo realizovaných v ČZJ neslyšícími herci, se záznamy různých vyprávění, storytellingu atp.

Doporučujeme používat také nejrůznější autentické materiály, zejména videonahrávky neslyšících mluvčích, které jsou dostupné na internetu, na sociálních sítích, Facebooku atp. Vhodné je zapojit do vyučování také videokameru a pracovat s nahrávkami souvislých projevů žáků a sebereflexí jejich vlastního projevu a vyjadřovacích schopností.

Pro pokročilejší žáky by bylo také vhodné seznámení s aplikacemi zaměřenými na různé služby, např. tlumočení či online přepis. Pracovat je možné také se zahraničními aplikacemi a seznámit se tak například s možnostmi počítačové simulace znakového jazyka prostřednictvím avatarů.

8.1.3 Materiály pro sociokulturní výchovu

Pro oblast kultury Neslyšících jsou vhodná tato DVD: Co všechno nevíme a měli bychom vědět o českém znakovém jazyce, komunitě českých Neslyšících a její kultuře (2014), Kultura neslyšících (2008), Tlumočnická profese a neslyšící děti (2008), Humor neslyšících (2008) a Awi příběh (2008).

Pro starší žáky se nabízí možnost pracovat s filmy neslyšících tvůrců, např. z produkce AWI filmu, Multimediální tvůrčí dílny či z festivalu Deafland. Vhodné je využít také pořady České televize z pravidelného cyklu Televizní klub neslyšících či každodenního vysílání Zpráv v českém znakovém jazyce (vhodné jsou také internetové Tiché zprávy).

8.2 Seznam materiálů pro výuku ČZJ

Pozn.: Materiály, které v textu doporučujeme k využití při výuce, jsou uvedeny tučně.

Ačkoliv jsou materiály rozděleny do jednotlivých skupin, většinu z nich lze využít pro rozvoj více kompetencí, záleží na tom, jakým způsobem k nim přistoupíme a jakou oblast chceme žákům přiblížit.

 8.2.1 Materiály pro jazykovou výchovu

8.2.1.1 Slovní zásoba

 

A. Tištěné slovníky

Gabrielová, D. – Paur, J. – Zeman, J. (1988): Slovník znakové řeči. Praha: Horizont.

Mrzílková, E. – Ostatková, M. (1993): Základy české znakové řeči I. Jinočany: H&H.

Potměšil, M. (2002): Všeobecný slovník českého znakového jazyka A–N. Praha: Fortuna.

Potměšil, M a kol. (2005): Všeobecný slovník českého znakového jazyka O–Ž. Praha: Fortuna.

Růžičková, M. (2000): Než půjdeme do školy. Praha: Septima.

Růžičková, M. (1997): Učíme se českou znakovou řeč. Praha: Septima.

Růžičková, M. (2001): Znakování pro každý den. Praha: Septima.

Slovník znakového jazyka(19922016): Gong. Praha: ASNEP.

Slovník znakového jazyka aneb Znakovka do škol [online] (2017). Plzeň: Šlédr Petr. [cit. 2019-01-25]. Dostupné z: http://znakovkadoskol.snplzen.cz/dokumenty/Slovnik-znakoveho-jazyka-aneb-Znakovka-do-skol_2017.pdf

Slovník znaků křesťanských pojmů pro Neslyšící (2001). Praha: Naděje.

 

B. Pexesa a obrázkové kartičky

Košátková, Z. (2008): Pexeso: znaková řeč. Uherský Brod: Ditipo.

Obrázkové karty se znakovou řečí (1996). Praha: ČUN.

Obrázkové kartičky se znaky pro neslyšící (2007, 2014). Praha: ČUN.

Trousil, M. (2013): Pexeso znaků z českého znakového jazyka. Praha: Česká unie neslyšících.

Znakujte s Tamtamem. (2016): bibliografické údaje neuvedeny.

 

C. Slovníky na CD, DVD

Dingová, N. – Dvořáková, M. – Faltínová, R. – Okrouhlíková, L. – Servusová, J. a kol. (2005): Slovník znakového jazyka terminologie z období těhotenství, porodu a péče o novorozence [CD-ROM]. Praha: Tamtam.

European Interactive Sign Language Courses [CD-ROM] (2006). Brno: ČMUN.

Horáková, R. (2005): Znaková zásoba terminologických pojmů (speciální pedagogika) [CD-ROM]. Brno: MU.

Chci se s tebou domluvit. Raná komunikace s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením se zaměřením na český znakový jazyk a mluvenou řeč doprovázenou znaky [DVD] (2013). Praha: FRPSP.

Jorda, D. a kol. (2007): Protetická technologie: Slovník odborné terminologie [DVD].Praha: ZŠ a MŠ pro SP, Jazykové centrum Ulita.

Kulda, M. a kol. (2009): Moravské varianty znaků českého znakového jazyka [DVD]. Brno: Trojrozměr.

Kurz české znakové řeči I, II, III, IV [CD-ROM] (2002–2006). Brno: Unie neslyšících.

Langer, J. a kol. (2008): Slovník vybraných pojmů znakového jazyka pro oblast biologie člověka a zdravověda. [CD-ROM]. Praha: Fortuna.

Langer, J. a kol. (2009): Slovník vybraných pojmů znakového jazyka pro oblast dopravní výchovy. [CD-ROM]. Praha: Fortuna

Langer, J. a kol. (2008): Slovník vybraných pojmů znakového jazyka pro oblast gastronomie a příprava pokrmů. [CD-ROM].Praha: Fortuna.

Langer, J. a kol. (2006): Slovník pojmů znakového jazyka pro oblast tělesné výchovy a sportu [CD-ROM]. Praha: Fortuna.

Langer, J. a kol. (2007): Slovník pojmů znakového jazyka pro oblast vlastivědy [CD-ROM]. Praha: Fortuna.

Langer, J. a kol. (2008): Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé – 2. díl [CD-ROM]. Praha: Lorm.

Langer, J. – Ptáček, V. – Dvořák, K. (2004): Znaková zásoba českého znakového jazyka k rozšiřujícímu studiu surdopedie se zaměřením na znakový jazyk 1, 2, 3, 4 [CD-ROM]. Olomouc: UP PedF.

Langer, J.– Štolcarová, M.– Bilíková, A. (2008): Znakování ruku v ruce [CD-ROM]. Olomouc.

Nováková, R. (2008): Mezinárodní znakový systém a překladový slovník základních frází ČZJ, NZJ, ASL, BSL a PZJ [DVD]. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka.

Potměšil, M. (2005): Slovník pojmů znakového jazyka pro oblast historie [CD-ROM].Praha: Fortuna.

Potměšil, M. (2005): Slovník pojmů znakového jazyka pro oblast přírodopis: botanika [CD-ROM]. Praha: Fortuna.

Potměšil, M. (2002): Zpracování dřeva – terminologická pomůcka [CD-ROM]. Beroun.

Ptáček, V. – Buberle, V. (1997): Český slovník znakového jazyka 1–4 [CD-ROM]. Praha: ČUN.

Ptáček, V. – Kotvová, M. (1998): Slovník znakové řeči. I. díl [CD-ROM]. Praha: PedF UK.

Půlpánová, L. (2009): Překladový slovník základní skautské terminologie [DVD]. Český jazyk – český znakový jazyk s výkladem. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka.

Šůchová, L. a kol. (2009): Evropské státy v českém znakovém jazyce [CD-ROM]. Praha: FF UK.

Šůchová, L. a kol. (2007): Slovník český jazyk – český znakový jazyk: Školská jazykovědná terminologie pro 1. a 2. stupeň základních škol. [CD-ROM]. Praha: FF UK.

Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé [CD-ROM] (2006). Praha: Lorm.

Tecno Zeinu Výuka znakové řeči [CD-ROM]. (bibliografické údaje neuvedeny).

Terminologický slovník oboru dramatická výchova. Český jazyk – český znakový jazyk [DVD]. (2011). Brno: JAMU.

Terminologie pro počítače, internet, tvorbu webových stránek a typografii v českém znakovém jazyce [CD-ROM](2003). Praha: ASNEP.

Znakový výkladový slovník elektrotechnických pojmů: Vidím, co neslyším [CD-ROM] (2007). Valašské Meziříčí: MZSŠSP.

 

D. Slovníky internetové (online)

DICTIO Výkladový slovník českého znakového jazyka a českého jazyka online [online] (2014–2018). Brno: Masarykova univerzita. [cit. 2019-01-25]. Dostupné z: http://www.dictio.info/

Kulda, M. a kol. (2018–2019). ZOO lexikon [online]. Brno: Teiresiás, Alfons. [cit. 2019-03-18]. Dostupné z: http://www.zoolexikon.cz

Online slovník českého znakového jazyka[online] (2009–2019). [cit. 2019-01-25]. Dostupné z: http://znaky.zcu.cz/

Minislovník znakového jazyka 1, 2, 3. [online]. Nadační fond Dar sluchu. [cit. 2019-01-25]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=1BN4Pus2gO4

SignPuddle Online, slovník CZ [online]. [cit. 2019-01-25]

Dostupné z: http://www.signbank.org/SignPuddle1.5/index.php?ui=1&sgn=52

Slovník znaků – Znaky [online] (2001–2006). [cit. 2019-01-25]. Dostupné z: http://www.ticho.cz/videog.php?kat=znaky

Spread the Sign [online] (2006–2018). [cit. 2019-01-25]. Dostupné z: https://www.spreadthesign.com/cs.cz/search/

Tichý jazyk [online]. Tichý svět. [cit. 2019-01-25]. Dostupné z: https://www.facebook.com/pg/tichyjazyk/videos/?ref=page_internal

Tiché zprávy – letní videokurz znakového jazyka [online]. Tichý svět. [cit. 2019-01-25]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=_UUIN3YGVBY&feature=youtu.be

Zigalová, Z. a kol. VUT – Slovník vybraných technických termínů český jazyk – český znakový jazyk [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně, poradenské centrum Alfons. [cit. 2019-01-25]. Dostupné z: http://slovnikczj.vutbr.cz/

 

E. Aplikace

Medvěd – znakujte s Tamtamem (2018).

Pexeso znakujte s Tamtamem (2016).

Spread The Sign (2018).

Znakujte s Tamtamem / Znakujte s námi (2013).

 

8.2.1.2 Gramatika

 

Český znakový jazyk pro pedagogy českých neslyšících. I, II, III (2011). Praha: ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Jazykové centrum Ulita.

Multimediální cvičebnice pro předmět Český znakový jazyk [online] (2011). Praha: FF UK. [cit. 2019-01-25]. Dostupné z: https://ujkn.ff.cuni.cz/cs/aktivity/cd-a-dvd-2/

Nováková, R. (2008): Nepřímá pojmenování v českém znakovém jazyce [DVD]. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka.

Nováková, R. – Šebková, H. (2008): Číslovky v českém znakovém jazyce – praktická cvičení [DVD]. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka.

Nováková, R. – Tikovská, L. (2008): Vizualizace prostoru a klasifikátory v českém znakovém jazyce praktická cvičení [DVD]. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka.

Okrouhlíková, L. (2008): Notace – zápis českého znakového jazyka – tabulky symbolů a praktický test [DVD]. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka.

Šůchová, L. – Nováková, R. (2008): Slovosled a střídání rolí v českém znakovém jazyce – praktická cvičení [DVD]. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka.

Vysuček, P. (2008): Prstová abeceda v českém znakovém jazyce – praktická cvičení [DVD]. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka.

Vysuček, P. (2008): Specifické znaky v českém znakovém jazyce [DVD]. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka.

 

8.2.2 Materiály pro komunikační výchovu

 

Basovníková, M. – Kvasničková, M. – Šimon, V. (2008): Kultura projevu nejen pro neslyšící tlumočníky [DVD]. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka.

Co všechno nevíme a měli bychom vědět o českém znakovém jazyce, komunitě českých Neslyšících a její kultuře [online] (2014). Praha: FF UK. [cit. 2019-01-25]. Dostupné z: https://ujkn.ff.cuni.cz/cs/aktivity/cd-a-dvd-2/

Čech, P. (2018): O zahradě (znakokniha). [online]. [cit. 2019-01-25]. Dostupné z: http://www.znakokniha.cz/znakokniha_o_zahrade/index.html#/

Červená Karkulka: čtení a hraní = Little Red Riding Hood: reading and playing [CD-ROM](2004). Brno: Labyrint Brno.

Drozdová, L. a kol. (2011): Starověké Řecko: Řecké mýty [CD-ROM]. Praha: Jazykové centrum Ulita.

Holoubci: film o přátelství mezi dívkou a chlapcem: dětský dobrodružný film pro (ne)slyšící [DVD] (2011). Brno: Labyrint Brno.

Hopsasa (2016)[online]. Česká televize. [cit. 2019-01-25]. Dostupné z: https://decko.ceskatelevize.cz/hopsasa

Hrnečku, vař!: pohádka pro neslyšící děti podle Karla Jaromíra Erbena [DVD].(2009). Brno: Labyrint Brno.

Hronová, A. a kol. (2007): Čtení o pravěku a starověku [DVD]. Praha: Jazykové centrum Ulita.

Hudáková, A. a kol. (2007): Česká slovesa. Praha: Jazykové centrum Ulita.

Jorda, D. a kol. (2011): Morfologie a topografie jednotlivých zubů v zubní čelisti. Praha: Jazykové centrum Ulita.

Kosinová, B. – Poláková, S. – Poláková, L. (2008): O Vlnce a Julce – pohádka v českém znakovém jazyce [DVD]. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka.

Lexikologie pro základní školy [CD-ROM] (2003). Praha: FF UK.

Malá encyklopedie emocí: krátké hrané filmy o základních lidských emocích pro neslyšící děti [DVD] (2011). Brno: Labyrint Brno.

Malá encyklopedie zvířátek v českém znakovém jazyce [CD-ROM] (2007). Praha: FF UK.

Moje první pohádky v českém znakovém jazyce a v češtině [CD-ROM] (2010). Praha: FF UK.

Návštěva zoologické zahrady s výkladem v českém znakovém jazyce [online] (2010). Praha: FF UK, 2010. [cit. 2019-01-25]. Dostupné z: https://ujkn.ff.cuni.cz/cs/aktivity/cd-a-dvd-2/

O nebeském beránkovi a zemi zaslíbené (2012). Praha: FF UK.

O Štěstíčkovi a dvou bratrech (2012). Praha: FF UK.

Petráňová, R. a kol. (20042008): Čeština pro neslyšící v českém znakovém jazyce – předložky [2 DVD]. Praha: Pevnost.

Petráňová, R. a kol. Čtení nás baví I a II (2001). Praha: Jazykové centrum Ulita.

Pinocchio: pohádka pro neslyšící děti v rámci cyklu Čtení a hraní (2005). Brno: Labyrint.

Po českých hradech a zámcích s průvodcem v českém znakovém jazyce [online] (2010). Praha: FF UK. [cit. 2019-01-25]. Dostupné také z: https://ujkn.ff.cuni.cz/cs/aktivity/cd-a-dvd-2/

Pohádky o zvířátkách ve znakovém jazyce [CD-ROM] (2006). Praha: FF UK

Pohádky pana Donutila (2016). [online]. Česká televize. [cit. 2019-01-25]. Dostupné z: https://decko.ceskatelevize.cz/pohadky-pana-donutila

Pohádky v českém znakovém jazyce [VHS] (2005). Praha: Federace rodičů a přátel sluchově postižených.

Příklady chování: příběhy o tom, jak se (ne)zachovat: dvojice krátkých filmů pro neslyšící děti [DVD] (2011). Brno: Labyrint Brno.

Seifertová, L. (2017): Český ráj a jeho tajemství (znakokniha) [online]. [cit. 2019-01-25]. Dostupné z: http://www.znakokniha.cz/znakokniha_cesky_raj/p00x.html

Šůchová, L. a kol. (2009): Evropské státy v českém znakovém jazyce [CD-ROM]. Praha: FF UK.

Televizní klub neslyšících (2000–2019). [online]. Česká televize. [cit. 2019-01-25]. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096066178-televizni-klub-neslysicich/

Tiché zprávy (2012–2019). [online]. Tichý svět. [cit. 2019-01-25]. Dostupné z: http://www.tichezpravy.cz/

Vademecum pro neslyšící [online] (2017). [cit. 2019-01-25]. Dostupné z: http://www.vademecumproneslysici.cz/

Vánoční pohádky pro neslyšící: Vánoční království (2015), Nepovedený čert (2016), Nejkrásnější dar (2017), Vodníkova princezna (2018) [online]. Česká televize. [cit. 2019-01-25]. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096066178-televizni-klub-neslysicich/dily/pohadky/

Výchovné filmy pro neslyšící děti a žáky [DVD] (2015). Brno: Labyrint Brno.

Weblíčko [online]. [cit. 2019-01-25]. Dostupné z: http://weblik.jablickodetem.cz/

Základy společenské etikety pro neslyšící děti [CD-ROM] (2010). Praha: FF UK.

Zvířátka v českém znakovém jazyce [CD-ROM] (2005). Praha: Federace rodičů a přátel sluchově postižených.

Zprávy v českém znakovém jazyce. [online]. [cit. 2019-01-25]. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097176961-zpravy-v-ceskem-znakovem-jazyce/

 

8.2.3 Materiály pro sociokulturní výchovu

 

Awi příběh [DVD] (2008). Brno: Awifilm, o.s.

Co všechno nevíme a měli bychom vědět o českém znakovém jazyce, komunitě českých Neslyšících a její kultuře [online] (2014). [cit. 2019-01-25]. Praha: FF UK.  Dostupné také z: https://ujkn.ff.cuni.cz/cs/aktivity/cd-a-dvd-2/

Červinka, R. (2008): Představy neslyšících o tlumočnických službách [DVD]. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka.

Červinková Houšková, K. (2008): Specifika tlumočení pro neslyšící [DVD]. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka.

Červinková Houšková, K. – Dingová, N. (2008): Umělecké tlumočení divadla a hudby pro neslyšící [DVD]. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka.

Malá encyklopedie emocí: krátké hrané filmy o základních lidských emocích pro neslyšící děti [DVD](2011). Brno: Labyrint Brno.

Milič, R. (2008): Vizuální komunikace – praktická cvičení [DVD]. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka.

Myslivečková, R. (2008): Tlumočnická profese a neslyšící děti [DVD]. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka.

Nováková, R. (2008): Kultura neslyšících [DVD]. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka.

Překlady základních skladeb pro oficiální příležitosti do českého znakového jazyka [DVD]. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka (rok vydání neuveden).

Příklady chování: příběhy o tom, jak se (ne)zachovat: dvojice krátkých filmů pro neslyšící děti [DVD] (2011). Brno: Labyrint Brno.

Ptáček, A. (2008): Humor neslyšících [DVD]. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka.

Výchovné filmy pro neslyšící děti a žáky [DVD] (2015). Brno: Labyrint Brno.

Základy společenské etikety pro neslyšící děti [CD-ROM](2010). Praha: FF UK.

 

 Literatura

Cícha Hronová, A. – Marešová, P. (2018): Jazykové vzdělávání žáků se sluchovým postižením podle preferovaného jazyka. In: Výuka českého jazyka pro žáky se sluchovým postižením Čeština jako druhý jazyk [online]. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2018, s. 21–26.
[cit. 2019-01-25]. Dostupné z: https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=83791&view=14026

Dvořáková, Z. (2011): Kultura Neslyšících a její zprostředkování žákům se sluchovým postižením na základní škole [online]. Diplomová práce. Brno: MU PF. [cit. 2019-01-25]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/zj5j3/Kultura_Neslysicich_a_jeji_zprostredkovani_zakum_se_sluchovym_postizenim_na_zakladni_skole.pdf

ENSLT European Network of Sign Language Teachers [online] (2017–2018). [cit. 2019-01-25]. Dostupné z: https://www.enslt.eu/index.html

Houšková, K. (2001): Sborník her pro vyučovací předmět znakový jazyk pro sluchově postižené děti a mládež. Diplomová práce. Praha: PedF UK.

Hybridní kniha [online]. Teiresiás. Masarykova Univerzita. [cit. 2019-01-25]. Dostupné z: http://www2.teiresias.muni.cz/hybridbook/app/index.php?page=home

Jandová, L. (2015): Využití didaktických pomůcek ve výuce vizuálně-motorických systémů [online]. Diplomová práce. Olomouc: UP PF. [cit. 2019-01-25]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/xqyji/Diplomova_prace.pdf

Kučera, P. (2016): Současné pojetí vyučovacího předmětu český znakový jazyk na základních školách pro sluchově postižené v České republice [online]. Disertační práce. Olomouc: UP PF. [cit. 2019-01-25]. Dostupné z: https://theses.cz/id/xsbxk0/Dizerta_n_prce__a_Autorefert_2016_-_Pavel_Ku_era.pdf

Lázničková, A. (2018): Využití systému SignWriting ve výuce na prvním stupni základní školy pro žáky se sluchovým postižením [online]. Bakalářská práce. Brno: MU PF. [cit. 2019-01-25]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/h61oo/BP_Andrea_Laznickova_Vyuziti_SW_ve_vyuce.pdf

Okrouhlíková, L. (2008a): Lexikografie a dostupné slovníky znakované češtiny. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka.

Okrouhlíková, L. (2008b): Notace – zápis českého znakového jazyka – tabulky symbolů a praktický test. [DVD]. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka.

Okrouhlíková, L. (2015): Notace znakových jazyků. Praha: Karolinum.

Okrouhlíková, L. – Slánská Bímová, P. (2008): Rysy přirozených jazyků. Český znakový jazyk jako přirozený jazyk. Lexikografie. Slovníky českého znakového jazyka. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka.

Padělková, J. (2012): Využití SignWritingu ve výuce znakového jazyka [online]. Diplomová práce. Brno: MU PF. [cit. 2019-01-25]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/mqp8d/Diplomova_prace_Jana_Padelkova.pdf

SignTeach – An Open Educational Resource for Sign Language Teachers [online] (2019). [cit. 2019-01-25].Dostupné z: https://signteach.eu/

Sklenák, T. (2016): Využití hybridních knih v edukaci neslyšících [online]. Diplomová práce. Brno: MU PF. [cit. 2019-01-25]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/stt0a/DP_Sklenak.pdf

Pohled byl zobrazen 979x od 19 únor 2020 do 30 květen 2024