Inkluzivní vzdělávání žáků s LMP

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                                               
Doporučení, inspirace a náměty
                                                                                                                                                                                               

Inkluzivní vzdělávání žáků s LMP

   Při vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením jsou rozvíjeny intelektové schopnosti, vědomosti, dovednosti i návyky. Jedinec je součástí sociální skupiny a osvojuje si danou sociální roli a pozici.
   Učitel je ten, kdo zavádí inkluzivní výuku do denní praxe. Při vzdělávání žáků s LMP je třeba uplatňovat speciálně pedagogické postupy, využívat alternativní metody (kooperativní učení, otevřené vyučování) i modifikované metody používané ve vzdělávání žáků v běžné škole. Při plánování a realizaci vzdělávacího procesu vycházíme z konkrétního zjištění a popisu speciálních vzdělávacích potřeb žáka s LMP. Je důležité, aby tito žáci zažívali bezpečné, přátelsky nakloněné inkluzivní prostředí.
   V rámci vyučování ve třídě s žáky s LMP lze nabízet speciální opatření, která mají pomoci popsat školní problémy:

 • vývojovou podporu v motorice a vnímání, 
 • zprostředkování kognitivních a řečových předpokladů učení, 
 • podporu schopnosti řešit problémy, 
 • podporu metakognice, 
 • pomoc k emocionálnímu zmocnění se frustrace a jiných negativních zkušeností, 
 • intervenci modifikace chování k zamezení sociálních nápadností.

   Má-li být edukace úspěšná, musí odpovídat jistým kritériím:

 • vycházet z individuality žáka s LMP, 
 • žáka s LMP chápat a posuzovat v interakci s jeho sociálním prostředím, 
 • edukaci orientovat na smysluplnost a využitelnost obsahu v situacích praktického reálného života,
 • v edukaci dbát na intenzivní zpětnou vazbu,
 • vycházet z důsledné diagnostiky jako klíčového faktoru určujícího výběr edukačních intervencí,
 • edukaci chápat jako proces, ve kterém se má odrazit týmový přístup. 

   Žákům s LMP musí pedagog častěji poskytovat příklady obecných učebních postupů a dovedností, které tito žáci nezískávají spontánně sami. Jde např. o:

 • návody k opakování učiva pro jeho zapamatování (využití sluchovou paměť při hlasitém přeříkávání látky ve dvojici či ve skupině v zájmu jejího vštípení),
 • návody k elaboraci (neboli přeformulování) učební látky „do vlastních slov“, 
 • návody k přeorganizování např. formou vytváření pomocné osnovy, názorného grafického přehledu, myšlenkové mapy, která vystihuje strukturu učební látky, 
 • strategie ke kontrole pochopení, 
 • strategie ke sledování a podpoře vlastního soustředění a výkonu žáka s mentálním postižením.

Bartoňová, M., Vítková. M., et al. (2013). Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Brno: MU.

Pohled byl zobrazen 11225x od 14 prosinec 2015 do 22 březen 2023