Vyučovací strategie při diferencovaném vyučování

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                                               
Doporučení, inspirace a náměty
                                                                                                                                                                                               

Vyučovací strategie při diferencovaném vyučování

Mnoho učitelů si není jistých, jak pracovat s heterogenní třídou. Nalézt fungující metody je často výzvou, jejíž přijetí se ale učiteli vyplatí. Gregory a Chapman (2006) uvádějí klíčové zásady, které může učitel využít při edukaci.

 1. Výuku veďte a pokyny žákům zadávejte na základě jejich schopností a zájmu tak, aby pro ně byly atraktivní a respektovaly učební styl jednotlivých žáků.
  Podělte se o své myšlenky se žáky i jejich rodiči – spolupracujte, doplňujte se. Tato zásada založená na komunikaci je velmi důležitá a bude jí věnováno více prostoru v dalším textu.
 2. Začněte po malých krůčcích 
  Žáci nepracují stejným tempem a začínají každý na jiné úrovni. Při práci můžete využít rozdílné výukové zdroje jako např. textové materiály, víceúrovňové doplňující pracovní listy, různé počítačové programy nebo můžete využít nadané žáky, kteří pomohou svým slabším spolužákům. Využijte skupinovou práci a práci v týmech. 
 3. Časově diferencované úkoly – nechte žáky zažít úspěch
  Některým žákům činí obtíže zvládnout jak skupinovou, tak samostatnou práci v ohraničeném časovém úseku. Při tvorbě úkolu respektujeme čas pro vypracování úkolu (měl by být kratší, než je udržitelná pozornost žáků). Obecně, zdatnější žáci udrží pozornost déle, než žáci s LMP. 
 4. Použijte kotvící aktivitu, která umožní učiteli zaměřit pozornost na žáky
  Přerozdělování času v diferencované třídě je nutností. Cílem není to, aby všichni žáci měli hotové úkoly ve stejný čas. Používejte proto specifické aktivity, po jejichž splnění se každý žák samostatně přesune k plnění dalšího úkolu. Smysluplně tak využívejte čas učitele i jeho žáků, což přispívá k větší efektivitě výuky. Kotvící aktivity můžete využít pro nadanější žáky, kteří v předstihu splní všechny zadané úkoly. Nabídněte žákům několik možností kotvících aktivit, ale volbu nechte na nich. 
 5. Buďte pečliví při tvorbě i zadávání úkolů
  Zadávání diferencovaných úkolů jednotlivcům nebo skupinám může být organizačně náročné. Vhodné je zadávat úkoly pomocí úkolových kartiček nebo pracovních listů jednotlivcům, případně celým skupinám. Ujistěte se, že jste vše dobře promysleli, předpokládejte předem problémy, které by žáci při plnění úkolů mohli mít, a najděte rovnováhu mezi splnitelností úkolu a vhodnou motivací. 
 6. Zařazujte žáky do skupin s rozmyslem
  Skupiny žáků i jejich úkoly můžete rozdělit třeba na základě barevných kódů. Celý průběh plnění úkolů, tak bude plně transparentní. Pro delší nebo náročnější úkoly se hodí vizuální podpora, např. na nástěnce pro každou skupinu zvlášť. 
 7. Ujistěte se, že všichni žáci mají přiměřené množství úkolů a vědí si s nimi rady
  Vytvořte si se žáky systém vzájemné pomoci ve skupině nebo třídě, pomocí něhož zvládnou vyřešit vzniklé problémy sami nebo s pomocí svých spolužáků. Většinou v této roli dobře fungují schopní žáci, kteří zastávají roli konzultanta pro své spolužáky. 
 8. Vytvořte si systém odevzdávání úkolů a přizpůsobte si pracovní prostředí 
  Vaším cílem není to, aby žáci seděli přikovaní ke svým pracovním místům. Promyslete vaše aktivity, jejich organizaci a zvažte, co je a co není přijatelné. Žáky pak seznamte s pravidly chování a přesouvání mezi jednotlivými stanovišti. Vytvořte si funkční strukturu práce, tak abyste byli vy i žáci produktivní. 
 9. Podporujte žádoucí pracovní chování 
  Dejte žákům najevo, že si ceníte jejich vhodného pracovního chování. Vysvětlete jim, že příznivé pracovní prostředí se odrazí na jejich lepších pracovních výsledcích i koncentraci. Dávejte žákům na konci vyučování zpětnou vazbu k jejich práci i chování. 
 10. Dokončení práce, konec vyučování
  Vyučování v diferencované třídě je časově flexibilní a organizace je plně v rukou pedagoga. I přesto některým žákům (s LMP) nemusí časová dotace stačit. Upozorňujte proto žáky předem, za jak dlouho jim vyprší čas ke splnění uloženého úkolu.

Bartoňová, M. (2013). Inkluzivní didaktika v základní škole se zřetelem na edukaci žáků s lehkým mentálním postižením. 1. vyd. Brno: MU, 224. s.
Gregory, G. H., Chapman, C. (2006). Differentiated Instructional Strategies: One Size Doesn't Fit All, Corwin Press.

Pohled byl zobrazen 7545x od 14 prosinec 2015 do 18 duben 2024