Jak hodnotit žáky s lehkým mentálním postižením?

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                                               
Doporučení, inspirace a náměty
                                                                                                                                                                                               

Jak hodnotit žáky s lehkým mentálním postižením?

   Edukační proces žáků s lehkým mentálním postižením vyžaduje přímé a pravidelné ověřování dosahování výsledků učení žáků (efektivity vyučování), bezprostřední a systematickou zpětnou vazbu (ve vyučování zaměřeném na žáky s LMP by měly převažovat interaktivní vyučovací strategie, které okamžitou zpětnou vazbu přirozeně umožňují). Způsob, kterým učitelé dávají žákům zpětnou vazbu o jejich výkonu, tedy zda žáky srovnávají s druhými, nebo zda zdůrazňují právě jejich individuální pokrok, má podstatný vliv na vývoj sebekonceptu žáků s LMP. Tento poznatek lze dobře využít k pozitivnímu utváření sebeobrazu žáků při vyučování v inkluzivním prostředí základní školy.

Jak hodnotit žáka s LMP?

  • Pro žáky s LMP je charakteristické, že v testech nedosahují takové úrovně, jaké by mohli, kdyby byly využity adekvátní postupy zjišťování výsledků učení. Jedním z nutných opatření je prodloužení času (aby si žáci mohli vícekrát přečíst zadání úkolu).
  • V případě ústního projevu umožnit žákovi s LMP dostatek času na zpracování odpovědi. Vede to ke snížení napětí, posilujeme a budujeme tak samostatné myšlení žáka s LMP.
  • Bez ohledu na to, jaký typ ověřování vědomostí žáka učitel volí, je důležité, aby bylo zadání pro žáka jasné, dobře čitelné a jednoduché.
  • Pro písemné odpovědi žáků je možné využívat počítač.
  • Je důležité dát žákovi dostatek příležitostí, aby se projevil, prezentoval svoje vědomosti.
  • Učitel by se měl vyvarovat užívání pro daného žáka nevhodné zkušební techniky (např. testu, ústního zkoušení, rozhovoru), které jej prokazatelně zatěžuijí nebo stresují

   Dilema pro učitele představuje to, jak hodnotit žáka, který v běžné třídě pracuje na hranici svých funkčních možností, ale nesplňuje daná kritéria. Doporučuje se hodnotit (klást důraz) žáka podle jeho funkčního stupně možností, nikoliv podle stupně známek. V praxi je dobré stanovit cíle pomocí individuálně vzdělávacího plánu a vytvořit tam seznam zvládnutých cílů a cílů nutných ke splnění. Další klíčovou úlohu v hodnocení žáka s LMP v inkluzivním vzděláváním hraje i spolupráce speciálních pedagogů a běžných učitelů, společné konzultace. Tyto vzájemné diskuze umožní poznat žákovy silné a slabé stránky. Přinesou třídnímu učiteli další doplňující informace důležité pro hodnocení a klasifikování. Toto mapování může napomoci k odhalení cílů žáka, které by mohly být přehlédnuty. Společný postup také umožňuje žákovi podílet se na vlastním hodnocení.
   Způsob klasifikace a poradenství jsou součástí Individuálního vzdělávacího plánu (IVP), i Plánu pedagogické podpory (PLPP), dále jsou v nich naplňovány speciální vzdělávací potřeby žáka.
   Pochvala učitelem či rodičem je pro žáka se LMP motivující. Musí být však vyvážená ve vztahu k učebním výkonům. Povzbuzení a zažívání pocitu důvěry a pocitu bezpečí přispívají k dosažení lepších učebních výkonů všech žáků tedy i žáků s LMP.

Košťálová, H., Miková, Š., Stang, J. (2008). Školní hodnocení žáků a studentů se zaměřením na slovní hodnocení. Praha: Portál.
Bartoňová, M., Vítková, M. et al. (2013). Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Brno: MU.

Pohled byl zobrazen 9523x od 14 prosinec 2015 do 21 březen 2023