Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Oblast cizích jazyků

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                                               
Doporučení, inspirace a náměty
                                                                                                                                                                                               
 • poskytovat žákům/studentům zvýšenou podporu ve výuce cizích jazyků;
 • pracovat s přehledy gramatiky při vyučování dle potřeby, a to i při ověřování znalostí – zde umožnit nahlédnout do materiálu v případě potřeby, u některých jedinců prokázání schopnosti zorientovat se ve vizualizovaném přehledu a vyhledané pravidlo správně uplatnit je maximem zvládnutí písemného projevu;
 • zkrátit požadovaný rozsah písemných cvičení,
 • volit i formu doplňovacích cvičení zaměřených na určitý gramatický jev, nikoliv na celý komplex probraného gramatického učiva;
 • klást důraz na mluvenou formu,
 • zohlednit částečně nesprávný zápis ústně dobře osvojených slov a frází;
 • při osvojování slovní zásoby využívat multimodální způsob – současně slovíčko vidět napsané před sebou, současně vyslovovat nahlas a současně psát;
 • poskytnout delší čas na osvojení nové slovní zásoby ve srovnání se studenty bez specifických obtíží;
 • poskytnout poslechová cvičení k domácí přípravě dopředu;
 • pomáhat při čtení;
 • u některých žáků/studentů vyvolávat ke čtení nahlas před třídou po předem provedeném nácviku, vybírat jim kratší texty nebo nácvik čtení rozdělit na menší postupně zvládnutelné části;
 • úroveň obtížnosti požadovaného textu by měla odpovídat čtenářské úrovni žáka/studenta, aby o něj neztrácel dopředu zájem; bylo by vhodné, aby neobsahoval přemíru neznámých slov a gramatických pravidel včetně výjimek;
 • při práci s textem se zaměřit na vyhledávání klíčových informací nikoliv na detaily;
 • pokud by to bylo možné, používat i elektronické texty, aby si student mohl upravovat velikost písma, formát písma a mohl si ho doplňovat pomocí příslušného softwheru o zrakový či poslechový materiál – u mladších žáků lze do takovéto přípravy zapojit rodiče.
Pohled byl zobrazen 1286x od 28 březen 2017 do 4 březen 2021