Prevence domácího násilí a genderově podmíněného násilí

Genderově podmíněné násilí

Cíle webináře byly seznámit vyučující humanitních oborů na středních školách a na druhém stupni základních škol s tématem genderově podmíněného násilí a možnostmi jeho prevence. Sdílet dobrou praxi komunikace tématu se studujícími – jak mluvit o násilí, jaké aktivity je možné v hodinách využít, s kým je v rámci tématu možno v případě potřeby spolupracovat. Seznámit vyučující s učebními materiály k tématu z ČR i zahraničí. Lektorky: Mgr. Kristýna Pešáková, Ph.D., Eva Bartáková.
Podrobnosti v modulu Digifolio ZDE


Videozáznam webináře shlédněte zde 

 

Usnesením vlády ČR ze dne 23. února 2015 č. 126 byl schválen Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 - 2018. 

Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 - 2018 (dále jako "Akční plán") představuje strategický dokument vlády pro oblast prevence a potírání domácího a genderově podmíněného násilí. Realizací opatření uvedených v Akčním plánu by mělo dojít zejména ke zlepšení současné úrovně ochrany osob ohrožených domácím a genderově podmíněným násilím (včetně dětí žijících v rodině s výskytem domácího a genderově podmíněného násilí), ke zefektivnění prevence tohoto násilí, k rozvoji vzdělávání příslušných profesí v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí a k podpoře systémové práce s osobami násilnými.

Akční plán navazuje na Národní akční plán prevence domácího násilí na léta 2011 - 2014, který je dostupný zde.

Akční plán bude sloužit k implementaci a dalšímu rozpracování specifických cílů uvedených v oblasti Důstojnost a integrita žen a mužů Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020, která byla schválená usnesením vlády č. 931 (12. 11. 2014). Akční plán má pozitivní dopad na rovnost žen a mužů, neboť výzkumy poukazují na skutečnost, že osobami ohroženými domácím a genderově podmíněným násilím jsou převážně ženy. Dle výzkumu Agentury EU pro základní práva z roku 2013 zažilo v ČR fyzické nebo sexuální násilí 32 % žen, nebezpečné pronásledování 9 % žen, sexuální zneužívání 12 % žen a znásilnění 5 % žen. Na obdobnou výši výskytu těchto forem násilí poukazují i české výzkumy – dle výzkumu Akademie věd zažilo některou formu násilí ze strany partnera přibližně 38 % žen.

Akční plán obsahuje návrh opatření rozdělených do 7 strategických oblastí: 

a) podpora osob ohrožených domácím a genderově podmíněným násilím,
b) děti ohrožené domácím a genderově podmíněným násilím,
c) práce s násilnými osobami,
d) vzdělávání a interdisciplinární spolupráce,
e) společnost a domácí a genderově podmíněné násilí,
f) analýzy, studie a sběr dat,
g) legislativa

Pohled byl zobrazen 560x od 27 říjen 2017 do 3 červen 2020