Vyrovnané zastoupení v politice a rozhodování

Jak seznamovat žáky/ně I. stupně ZŠ s tématem zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích

Cílem setkání je představit téma zastoupení žen a mužů v politice a v rozhodovacích pozicích a ukázat, že se jedná o téma, které lze uchopit záživnou formou již na základních školách. Vyučující se během něj seznámí s aktuálními daty a vývojem v této oblasti jak v České republice, tak v mezinárodním srovnání. Představeny budou i argumenty, proč se tématem zabývat a metody, jak ho prezentovat žákům a žákyním včetně výukových materiálů a odkazů na vhodné zdroje. Lektorky: Veronika Šprincová , Markéta Kos Mottlová. Podrobnosti včetně prezentace nabízíme digifoliu. 

DIGIFOLIO SETKÁNÍ

VIDEO


Jak seznamovat žáky/ně II. stupně ZŠ s tématem zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích

Cílem setkání je představit téma zastoupení žen a mužů v politice a v rozhodovacích pozicích a ukázat, že se jedná o téma, které lze uchopit záživnou formou již na základních školách. Vyučující se během něj seznámí s aktuálními daty a vývojem v této oblasti jak v České republice, tak v mezinárodním srovnání. Představeny budou i argumenty, proč se tématem zabývat a metody, jak ho prezentovat žákům a žákyním včetně výukových materiálů a odkazů na vhodné zdroje. Lektorky: Veronika Šprincová, Markéta Kos Mottlová.

DIGIFOLIO SETKÁNÍ

VIDEO

Genderový audit školy

Genderový audit je nástrojem pro vyhodnocování prosazování rovnosti žen a mužů na úrovni školy. Zaměřuje se na školu jako takovou než na výuku či další dopady její činnosti – analyzuje především personální a institucionální bariéry. Jeho cílem zlepšování fungování školy (zvýšení kvality pracovního prostředí, snížení fluktuace…). Nejde o to hledat na každou cenu něco špatného a školu jako zaměstnavatele kritizovat. Nejde ani o to stavět proti sobě zaměstnavatele a zaměstnance/zaměstnankyně. Naopak, smyslem je podpořit komunikaci mezi

oběma stranami, rozpoznat dobré praktiky, identifikovat rezervy a navrhnout konkrétní realizovatelné změny či opatření, které jim umožní situaci dále zlepšovat.

Genderový audit a jeho výstupy by měly být pro školu jakožto zaměstnavatele motivační – měl by jim téma genderové rovnosti prakticky přiblížit na jejich vlastním příkladu jejich a motivovat k uplatňování tohoto principu.

Genderovy audit na urovni skol.pdf

237,9KB | Čtvrtek, 04 červenec 2019 | Detaily

Krátký příspěvek k vyrovnanému zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích

Člověk se rozhoduje a rozhodovat se potřebuje jako jednu z vyšších potřeb: potřebu seberealizace a uznání od druhých. V rozhodování jsem to já, sám za sebe, za rozhodnutími stojím, zpětnou vazbou a vyhodnocováním rozhodování se učím.

Proto je obsazování vyšších rozhodovacích pozic, kde je více kompetencí a odpovědnosti ve společnosti jedním z nositelů genderového stereotypu. Aktuálně uvádí třeba MŠMT, že v jeho řadách pracuje asi 950 lidí. Na pozicích vedoucích oddělení a „řadových“ ministerských radů a radních převažují ženy (v 60, resp. 72 %). Zatímco v pozicích vedoucích odborů již mírně převažují muži a v pozicích náměstků a ministra (nejvyšší vedení korporace) je převaha mužů 68%.

Tento trend nalézáme ve většině korporací veřejných i v korporacích soukromých. V těch velkých, významných, kotovaných na burzách se tento údaj sleduje a odpovídá obrázku našeho ministerstva.

Tato stránka nechce vyzývat k politickým řešením. Ale chce nabídnout učiteli jiné paradigma, než „to je normální“ či „to je přirozené“. Nabízíme paradigma, jak se o těchto otázkách bavit otevřeně s dětmi: jak se při čtení takto nevyrovnaných dat cítí, co je napadá? Vadí jim to a nebo ne? Na vyšším stupni základního vzdělávání se žáci mohou pobavit čí písemně zamyslet, jak asi budou rozhodovat převážně muži či ženami obsazená zastupitelstva nebo rady obcí či vedení významných firem v konkrétních tématech. A podobně. Tato webová stránka nabízí k problematice „rovného zastoupení“ vzhledem ke genderu rozsáhlou metodickou podporu.

Petr Koubek, NÚV


Edukační videospot: Jak by vypadaly české vlády bez můžů?

Edukační videospot demonstruje mizivé zastoupení žen ve vysoké politice. Je sestavené především z fotografií českých vlád a doplněné základní infografikou. Na vybraných fotografiích od roku 1992 do současnosti jsou animací zakryti politici. Jelikož mnohé vlády byly kompletně mužské, po zakrytí mužů zůstávají fotky prázdné, na jiných se objeví několik málo osamocených političek. Spot byl inspirován francouzským originálem vytvořeným časopisem Elle.

Spot vychází ze statistik o nízkém zastoupení žen v politice. Z výzkumů vyplývá, že průměrné zastoupení žen v české politice je 20 %. Platí pravidlo, že s přibývající mocí a výší příjmu žen v politice ubývá. Proto je na komunální úrovni (často neplacené) žen výrazně více. Zatímco ve členských základnách politických stran je 30–50 % žen, ve vedení stran je jich pouze 25 %. Z evropských zemí vedou v zastoupení žen severské státy, například v islandské politice je téměř 50 % žen.

Byla zvolena odlehčená forma sdělení a moderní hudba, aby mohlo video zaujmout mladší generaci. Typografie písma odkazuje k mainstreamové grafice používané v období z pořízení použitých fotografií.

Fórum 50 % podporuje vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích. Aby se ženské zkušenosti do reálné politiky skutečně promítly, je nutné, aby jich v rozhodovacích pozicích bylo více jak 30 %. 

Autorem spotu je multimediální umělec a redaktor Artyčok TV Janek Rous, spot produkovalo Fórum 50 % pro Národní ústav pro vzdělávání v roce 2018.

VIDEO

Zastoupení žen v české politice

Zastoupení žen v české politice je dlouhodobě nízké. V mezinárodním srovnání se Česká republika pravidelně umisťuje zhruba v polovině – situace se však mění s každými volbami nejen v ČR, ale i v ostatních hodnocených státech. V žebříčku sestavovaném Meziparlamentní unií1 je Česká republika v současné době na 83. místě ze 187, spolu s Eritreou. Vzhledem k tomu, že podkladová data pro toto srovnání vycházejí z údajů o zastoupení žen v dolní komoře parlamentu, postihují celkovou situaci v daných státech jen ve velmi hrubých rysech – nepromítají se sem například změny na jiných úrovních politiky.

Ačkoli se v české politice mění mnohé, zastoupení žen zůstává pořád nízké a jejich situace se mění pouze velmi pomalu a nejistě. Učitel nalezne více informací o tématu v přiloženém textu a může se žáky shlédnout také video umístěné zde na stránce a dva webináře, první je určen pro učitele na prvním stupni a druhý pro učitele druhého stupně ZŠ.

Zastoupeni zen v ceske politice.pdf

6,4MB | Čtvrtek, 04 červenec 2019 | Detaily
Pohled byl zobrazen 779x od 27 říjen 2017 do 3 červen 2020