Cesta k výjimečnosti – modul Zavádění formativního hodnocení ve škole

od Cesta k výjimečnosti

Webová stránka obsahuje základní sylabus, metodiku a přílohy vzdělávacího modulu Zavádění formativního hodnocení ve škole, jednoho ze 3 volitelných modulů vzdělávacího programu vytvořeného v projektu Cesta k výjimečnosti.

Obrázek

Vzdělávací program – text

Blok obsahuje základní informace, sylabus, metodiky a přílohy volitelného modulu vzdělávacího programu, který vznikl v individuálním projektu Cesta k výjimečnosti (FranklinCovey Education). V textu naleznete základní informace o celém vzdělávacím programu, metodické a kurikulární texty, dokumentaci o průběhu a hodnocení a další podrobnosti včetně fotodokumentace. Každý z bloků obsahuje úvodní text a odkazy na soubor materiálů, ať již pro účastníka vzdělávání, nebo pro lektora.

Anotace modulu

Modul na podporu zavádění formativního hodnocení ve škole pro pedagogické lídry se zaměří na rozvoj kompetencí vedoucích pracovníků ve vzdělávání v zavádění formativního hodnocení v základním vzdělávání (včetně nižších stupňů gymnázií). Kombinovaná forma semináře s podporou v e-learningu a se závěrečnou prezentací "cesty školy při zahájení zavádění formativního hodnocení" umožní účastníkům, aby byli nejen dobře seznámeni s metodami, technikami a nástroji, které jim pomohou zavádět formativní prvky v systému hodnocení ve škole a zejména třídě, smyslem a účinky formativního hodnocení na učení žáků a práci učitelů, ale též k pravidelné podpoře kolegů při jejich zavádění, reflektování jejich účinnosti a promýšlení změn na úrovni třídy i školy, které by proměnily kvalitu školního hodnocení a učení žáků.

Vzdělávací program – přehledný obsah

Metody a způsoby realizace

1. Prezenční setkání I – navazuje na Akademii leadershipu svým obsahem a také formou. Jeho cílem je seznámit účastníky s konceptem formativního hodnocení, jeho metodami, nástroji, technikami a účinky na účastníky vzdělávacího procesu a možnostmi, jak podpořit kolegy v jeho zavádění do praxe; účastníky provede po promyšlení a plánování procesu zavádění formativního hodnocení na jejich škole. 

2. Distanční část – zajistí účastníkům podporu a pravidelnou reflexi a diskusi o postupech, které jednotliví lídři konkrétně vyzkoušeli; distanční část tak slouží nejen k fixaci naučeného, ale i k praktické reflexi a sdílení zkušeností mezi účastníky (v otevřeném fóru).

3. Prezenční část II – slouží ke sdílení zkušeností lídrů se zaváděním prvků formativního hodnocení ve škole a k hodnocení užitečnosti prezenčního setkání, distanční podpory a sdílení zkušeností s ostatními vedoucími pracovníky škol zapojených v programu.

4. Evaluace – s jejich pomocí zhodnotí kvalitativní posun účastníků a porovná dopad kurzu ve školách zařazených do programu a naplnění očekávání účastníků.

Obsah – přehled tematických bloků a podrobný přehled témat programu a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace 

1. blok témat – slaďování představ (evokace)

2. blok témat – formativní hodnocení jako součást školního hodnocení

3. blok témat – formativní hodnocení – shrnutí poznatků

4. blok témat – komunikace ve formativním hodnocení

5. blok témat – jak podporovat ve škole zavádění formativního hodnocení 

Distanční část vzdělávání

Závěrečné prezenční setkání: shrnutí výsledků za jednotlivé lídry s reflexí, sdílení zkušeností a zhodnocení dopadu/efektivity programu a kam dál

Následující text představuje tematické celky vzdělávání v modulu ve variantě pro základní a střední školy. Varianta pro vedoucí pracovníky v MŠ se liší mírně, ale přece, proto je zde na konci textového bloku přiložena jako příloha.

Blok témat č. 1 – Slaďování představ (1 hodina)

Účelem bloku je seznámení se účastníků navzájem a vyjasnění si výchozích představ, přesvědčení a reflektovaných poznatků týkajících se hodnocení žáků ve škole, formativního hodnocení a jejich sblížení.

              Jak vypadá hodnocení ve škole, kde se žáci učí efektivně? – 1 hodina 

Skupinová práce v tomto tématu umožní učitelům a pedagogickým lídrům škol a školských zařízení (dále jen „lídři“) poznat své myšlenky a východiska týkající se hodnocení žáků a jeho role při vedení žáků při jejich učení. Účastníci diskutují a sbližují výchozí představy a prezentují je ostatním. Sebehodnocení práce ve skupinách provedou do tabulky kritérií s hodnoticími škálami, čímž si vyzkouší první techniku FH a pocítí na vlastní kůži její účinky. Účastník v této části také uvede svá očekávání od nabízeného semináře a svá očekávání konfrontuje s nabídkou lektorů.

Blok témat č. 2 – Formativní hodnocení jako součást školního hodnocení (1,5 hodiny)

Účastníci si v participativních výukových formách vyzkoušejí některé techniky formativního hodnocení a utvoří si ucelenější povědomí o postupech hodnocení a jejich účincích na žáky v kontextu fází výuky, pro různé typy žáků a jiných kontextech. Rozliší také základní podoby (účinky) hodnocení pro žáky: (1) hodnocení (výsledků) učení, (2) hodnocení podporující učení a (3) hodnocení jako vlastní cíl učení.

              Téma č. 1 Formativní hodnocení a konstruktivistické pojetí učení – 0,75 hodiny 

Lídři si na základě prožití řady participativních metod práce a spolupráce utvoří představu o vztahu pojetí výuky, vhodných postupů a účinků hodnocení na žáky a aktéry školního učení a hodnocení. Uvědomí si rozdíly mezi „assessment of, for a as learning“ jako základního rozdělení postupů hodnocení vzhledem k jejich cíli, zamýšlenému účinku na žáky.

              Téma č. 2 Typy školního hodnocení dle vztahové normy – 0,75 hodiny

Lídři modelují hodnocení podle určitých pedagogických situací (z reálné výuky) a snaží se je třídit a analyzovat s využitím tabulky hodnoticích kritérií jednotlivých postupů – tak si utvoří představu o rozdílech mezi normativním hodnocením podle sociální vztahové normy, kriteriálním hodnocením a hodnocením dle individuální vztahové normy. Utvářejí si pojmovou strukturu, která jim umožní jednoduše, stručně a přesně popsat převažující hodnocení učitelů jejich školy a jejich vlastní hodnoticí postupy.         

Blok témat č. 3 – Formativní hodnocení (1 hodina)

Blok je určen k upevnění pojmu formativní hodnocení ve vztahu k učení žáků a jeho efektivitě a k zodpovězení dilemat, nejistot a nejasností. Zejména toto je potřebné, protože pojmy humanitních věd nejsou arbitrární, ale označují jen určité tendence jevů praktického života, tvoří vždy škály a jsou ve složitějších vzájemných vztazích překrývání a ovlivňování se navzájem.

              Téma č. 1 Přemýšlení o průběhu a výsledcích formativního hodnocení – 0,5 hodiny

Formativní hodnocení slouží jako metoda či výchovná a vzdělávací strategie bezpečného provedení žáka k cíli učení s respektem k jeho skutečným, projevovaným a proměňujícím se individuálním předpokladům. Jednotka směřuje k tomu, aby lídři definovali, na jaké otázky musí odpovídat hodnocení, aby podporovalo učení žáka (bylo „formativní“). Lídři si při práci s manuálem, kartami a v diskusi pojmenují některé nejužívanější metody formativního hodnocení.

              Téma č. 2 Jak formativní hodnocení podporuje učení žáků (proč je zavádět do školy) – 0,5 hodiny

Ve skupinové práci si lídři elaborují vybrané metody formativního hodnocení a rozmyslí, jak je účinně zavést do výuky a do myslí učitelů jejich škol. Lídři zdůvodní, proč vybírají tu konkrétní metodu, co od ní očekávají a kdy očekávají, že cílový stav nastane. Individuálně a ve skupině stanoví poslání formativního hodnocení u nich ve škole: jak by postupovali vůči žákům a rodičům a proč při zavádění vybrané metody.

Blok témat č. 4 – Komunikace ve formativním hodnocení (2 hodiny)

Blok je určen k seznámení se s formami komunikace, které se účinně uplatňují při formativním hodnocení. Seznámení s každou z forem je následováno upevňovacími cvičeními a participativními metodami elaborace tématu a následnou reflexí, které z postupů se uplatní v praxi konkrétní školy, kdy, jak a proč.

              Téma č. 1 Komunikační překážky a jak s nimi pryč – 1 hodina 

Hodnoticí komunikace má nejen různé účinky a průběh. V běžné komunikaci se vyskytují jevy, které přímo brání tomu, aby byly využity pro formativní hodnocení (podporující učení žáků). Tyto jevy a prostředky komunikace, komunikační překážky, lídři v participativních metodách odhalují a učí se je rozpoznávat. V závěru se učí (metakognitivní a sebevýcvikové postupy), jak se jich mohou učitelé v jejich školách účinně vyvarovat.

              Téma č. 2 Účinnost zpětnovazebních postupů vůči žákům – 1 hodina

Účastníci si v řadě cvičení vyzkouší na vlastní kůži, jak fungují postupy a prostředky v komunikaci jako nástroje podpory učení žáků. Komunikativní formy účinné zpětné vazby, které si účastníci vyzkoušejí a prodiskutují je, jsou například deskriptivní zpětná vazba, využívání barevných označení a barevných psacích potřeb pro zachycení postupu učení a získávání poznatků, sebehodnoticí tabulka a jiné formy vizualizace a strukturace kriteriálního hodnocení, formy umožňující zachycení pocitů žáků a odhalení chyby jako východiska učení, pokroku v učení, vyjevování negativní zpětné vazby neadresnými formami (v první či třetí osobě) a nabídky další učební cesty a zdrojů učení podle potřeb žáka („motivační závěr“).

Blok témat č. 5 – Jak podporovat zavádění formativního hodnocení ve škole (2 hodiny)

Blok směřuje k individuálnímu plánu rozvoje školy (lídrova osobního plánu) se zaměřením na podporu vybraných postupů a kompetencí učitelů při hodnocení žáků, tak, aby účinně podporovalo jejich učení.

              Téma č. 1 Přemýšlení o předpokladech pro úspěch při zavádění FH – 1 hodina 

Lídr si musí dokázat zformulovat vizi školy, kde se formativně hodnotí, umět ji předložit k diskusi učitelům a pozvat je ke společné proměně kultury své práce a jejích viditelných projevů při hodnocení žáků. Lídr rozpracovává kritéria, jimiž lze posuzovat posuny jednotlivců a týmu a také promyslí, jak často se má změna týmově vyhodnocovat a v jakých formátech (postupech) společných jednání i individuálních podpůrných postupů (tematické rozvíjející hospitace, supervize, společné plánování a reflexe výuky, společné sestavování kritérií hodnocení v týmu učitelů apod.

              Téma č. 2 Sestavení realistického rozvojového plánu školy v oblasti hodnocení – 1 hodina

Cílem této bezmála závěrečné výukové jednotky prezenčního setkání lídrů nad tématem hodnocení je promýšlení a sdílení plánů a jejich korekce ve dvojicích a menších skupinkách. Plán odpoví na otázky: co chcete zavádět, proč to chcete zavést a jak, jak se pozná, že jdeme správným směrem, popis výsledků změny, kdy změna nastane a s kým se stane: kdo bude jádrem týmu, které ponese plánovanou změnu jako první do školy/třídy.

Blok témat č. 6 – Reflexe a plán dalšího postupu (0,5 hodiny)

Blok slouží k reflexi naplnění cílů daných lektory a očekávání účastníků. Ti se také seznámí s obsahem a průběhem a organizací on-line podpory zavádění FH do jejich školy a jejím rozsahem (časovou náročností). Dozvědí se, kdy a jak bude vzdělávací program ukončen, a mají možnost ústní a písemné zpětné vazby formou evaluačního dotazníku (v příloze).

Blok témat č. 7 – Distanční on-line podpora (12 hodin)

Blok umožní účastníkům postupnou reflexi zavádění naplánované změny ve školní práci – hodnocení týmu učitelů. Reflexi napomáhá, že mohou realizovat sdílení a interakce v prostředí bezpečně uzavřeném vně. V on-line prostředí budou mít k dispozici možnost konzultovat nastalé situace, úspěchy, dilemata, výzvy a problémy také s odborným garanty programu a lektory.

Bodový obsah distanční části programu:

 • Jak hodnotím žáky já? Jaké hodnocení převažuje v naší škole?
 • Rozvojový plán školy v oblasti hodnocení
 • Aplikace na podporu formativního hodnocení
 • Co se Vám osvědčilo při zavádění formativního hodnocení do školy a můžete to doporučit kolegům?
 • Hodnocení a pozitivní nastavení mysli (učitele a žáků)
 • Co se nám osvědčuje při využívání formativního hodnocení v on-line prostředí?
 • Struktura prezentace rozvoje školy v oblasti hodnocení
 • Příprava na závěrečné setkání tohoto modulu

Blok témat č. 8 – prezenční setkání k uzavření vzdělávacího programu a vyhodnocení prospěšnosti pro další rozvoj zapojených škol (4 hodiny)

Závěrečné evaluační setkání umožní účastníkům reflexi pokroku zapojených škol v zavádění formativního hodnocení a reflexi kompetencí leadershipu k zavádění formativního hodnocení, které si lídři osvojili a vyzkoušeli v průběhu on-line podporovaného zavádění FH do školy. Lídři mají během setkání k dispozici strukturu prezentace a podporu tutora. Prezentace tvoří páteř prezenčního setkání. Jejich účelem je nejen zhodnotit přínos projektu pro kvalitu práce školy a naplnění vize rozvoje, ale také ke sdílení tzv. “best practices” – co se osvědčuje, co naopak nefunguje. V závěru setkání dojde ke sdělení vzájemné zpětné vazby a koučink s cílem posunout se dále v rozvoji školy.

 

Připojené soubory Přílohy 1
Obsah_FH v MŠ.docx (22,3K) - Stáhnout

Obsah modulu po částech

V tomto bloku naleznete postupně všechny části vzdělávacího programu a zároveň ke každé z nich odkaz na kompletní digitální portfolio.

Kapitola 2 – podrobně rozpracovaný obsah modulu

Přílohou je podrobně rozpracovaný obsah programu, organizační formy, podmínky a prostředky realizace modulu. Varianty jsou:

 • základní – pro vedoucí pracovníky ZŠ
 • pro vedoucí pracovníky SŠ
 • pro vedoucí pracovníky MŠ
Připojené soubory Přílohy 3
2 Podrobně rozpracovaný obsah programu_FH v MŠ.docx (34,3K) - Stáhnout
Formativní hodnocení_2 Podrobné rozpracování obsahu_10-5-2020_SŠ.docx (72,7K) - Stáhnout
Formativní hodnocení_2 Podrobné rozpracování obsahu_10-5-2020.docx (68,2K) - Stáhnout

Kapitola 3 – Metodická část modulu

Přílohou je metodický text modulu po ověření, který obsahuje rozpracovaný obsah modulu, metodiku, doporučení lektorovi z ověřování a různé variantní přístupy a doporučení. V průběhu projektu byly zpracovány varianty metodiky pro:

 • vedoucí pracovníky ZŠ (jako základní metodický text)
 • vedoucí pracovníky SŠ
 • vedoucí pracovníky MŠ
Připojené soubory Přílohy 3
3 Metodická část_FH v MŠ.docx (42,2K) - Stáhnout
Formativní hodnocení_3 Metodická část_10-5-2020_SŠ.docx (108,1K) - Stáhnout
Formativní hodnocení_3 Metodická část_10-5-2020.docx (89,8K) - Stáhnout

Kapitola 4 – Soubor materiálů pro realizaci modulu

Přinášíme přílohy:

 1. manuál účastníka
 2. fotodokumentaci balíčku opor pro účastníka
 3. karty
 4. distanční rozvíjející texty pro účastníky – vedoucí pracovníky v MŠ:
 • kritéria hodnocení v MŠ 
 • portfolia dětí v MŠ
 • sebehodnocení dětí v MŠ
 • práce s cíli v MŠ

Vstup do e-learningu

Pozor – zájemce o studium v tomto otevřeném e-learningovém modulu musí být přihlášen jako uživatel na Metodickém portálu RVP.CZ.

Připojené soubory Přílohy 13
Distanční část_MŠ_Kritéria hodnocení.docx (989,1K) - Stáhnout
Distanční část_MŠ_Portoflia dětí.docx (21K) - Stáhnout
Distanční část_MŠ_Sebehodnocení dětí.docx (1,4M) - Stáhnout
Distanční část_Práce s cíli v MŠ.docx (57,5K) - Stáhnout
IMG_20191121_081744915.jpg (4,9M) - Stáhnout
IMG_20200505_134927597.jpg (5,4M) - Stáhnout
IMG_20200505_134936373.jpg (4,9M) - Stáhnout
IMG_20200505_134943404.jpg (5,6M) - Stáhnout
IMG_20200505_135000449.jpg (5,2M) - Stáhnout
IMG_20200505_135106864.jpg (4,6M) - Stáhnout
IMG_20200505_135133658.jpg (4,5M) - Stáhnout
Modul FH - Karty PRINT.pdf (1,8M) - Stáhnout
Modul FH - manuál účastníka PRINT.pdf (7,2M) - Stáhnout

Kapitola 5 – Soubor metodických materiálů k realizaci modulu

Přinášíme:

 • metodiku pro lektora
 • seznam literatury (ZŠ a SŠ)
 • seznam literatury pro
 • prezentaci z úvodního setkání (základní pro ZŠ a SŠ)
 • prezentaci – úvodní setkání pro vedoucí pracovníky
 • elearning na portálu RVP.CZ
 • prezentaci ze závěrečného setkání (lektora)
 • prezentace účastníků
 • doplňující text pro lektora pro vedoucí pracovníky MŠ: odborný text o learning stories  (Uhlířová a Loudová, 2014)
Připojené soubory Přílohy 10
Doporučená literatura_FH v MŠ.docx (16,7K) - Stáhnout
FH_FC_MŠ_2., 3., 4. blok.pptx (2,5M) - Stáhnout
Formativní hodnocení_3 Metodická část_10-5-2020.docx (89,8K) - Stáhnout
Learning Stories_MŠ_uhlirova_loudova(1).pdf (219,6K) - Stáhnout
Modul FH - úvodní setkání - prezentace plná verze.pdf (3,2M) - Stáhnout
Prezentace - FH - Kadaň.pptx (24,9M) - Stáhnout
Prezentace_Jakub_Siegl.pptx (1,5M) - Stáhnout
Prezentace_Michal_Loukota.pptx (1,6M) - Stáhnout
Setkani2_prezentace.pptx (2,8M) - Stáhnout
Seznam odborné literatury Formativní hodnocení.docx (15,5K) - Stáhnout

Kapitola 6 – Závěrečná zpráva o ověření modulu v praxi

Publikujeme:

 1. souhrnnou závěrečnou zprávu z ověřování modulu
 2. souhrn fotokopií evaluačního dotazníku po úvodním prezenčním setkání
 3. prázdný závěrečný dotazník
 4. souhrn individuálních evaluačních dotazníků k distanční části, závěrečnému setkání a k celkovému hodnocení přínosu modulu pro pedagogické pracovníky
Připojené soubory Přílohy 4
Evaluace - modul formativní hodnocení - prázdný evaluační dotazník.pdf (609,7K) - Stáhnout
Modul FH - hodnocení - části online-závěrečné setkání-celkové - individuální formuláře.pdf (5,4M) - Stáhnout
Příloha č. 3 - Zpráva o ověření programu v praxi_modul Zavádění formativního hodnocení.docx (130,4K) - Stáhnout
Zpetna vazba_FH_overovani modulu_21.11.2019_DDM Pha 8 .pdf (13,6M) - Stáhnout
Pohled byl zobrazen 390x od 8 květen 2020 do 18 září 2020