Cesta k výjimečnosti – modul Posílení strategické složky DG

od Cesta k výjimečnosti

Webová stránka obsahuje základní sylabus, metodiku a přílohy vzdělávacího modulu Posílení strategické složky DG, jednoho ze 3 volitelných modulů vzdělávacího programu vytvořeného v projektu Cesta k výjimečnosti.

Obrázek

Vzdělávací program – text

Blok obsahuje základní informace, sylabus, metodiky a přílohy volitelného modulu vzdělávacího programu, který vznikl v individuálním projektu Cesta k výjimečnosti (FranklinCovey Education). V textu naleznete základní informace o celém vzdělávacím programu, metodické a kurikulární texty, dokumentaci o průběhu a hodnocení a další podrobnosti včetně fotodokumentace. Každý z bloků obsahuje úvodní text a odkazy na soubor materiálů, ať již pro účastníka vzdělávání, nebo pro lektora.

Anotace modulu

Volitelný tematický blok „Posílení strategické složky DG“ s plným názvem „Posílení strategické složky digitální gramotnosti vedoucích pracovníků škol, aneb jak správně rozhodovat v oblasti, ve které nejsem profesionál“ je zaměřen na podporu schopnosti správného rozhodování v oblasti digitálních technologií a digitálního vzdělávání.

Vzdělávací program – přehledný obsah

Metody a způsoby realizace

Samostudijní příprava (distanční část) probíhá v období dvou týdnů bezprostředně před každou prezenční částí. Smyslem samostudia není naučit se všechno, co vybraná témata obsahují, ale získat základní představu o obsahu těchto témat, ujasnit si osobní postoj k těmto tématům a vytvořit si přiměřená očekávání pro odpovídající prezenční část vzdělávacího modulu.

Během samostudijní přípravy se účastník věnuje především osvojení hlavních myšlenek a principů probíraných témat. K tomuto účelu může využít kromě připraveného studijního materiálu citované zdroje, přílohy, případně libovolné další zdroje. Získané informace konfrontuje se svými osobními zkušenostmi. Hlavním cílem samostudijní přípravy je zejména získat základní orientaci v tématech, tak, aby byl účastník schopen aktivně se účastnit diskusí v průběhu prezenční části.

Prezenční část je realizována formou řízené diskuse, jejíž smyslem je vysvětlení nejasností nutných k bezpečnému pochopení hlavních myšlenek a principů. Příslušná témata jsou lektory přednesena a následně s účastníky prodiskutována. Diskuse k jednotlivým tématům je doprovázena projekcí z vybraných informačních zdrojů, komentáři vybraných souvisejících příloh a řadou praktických příkladů z praxe. Součástí vybraných témat jsou fyzické, případně online exkurze, které představují příklady dobré praxe, využívané a zavedené digitální technologie a technologická řešení. Prezenční část obsahuje výrazný podíl interakce účastníků s lektory.

Jednotlivá témata prezenční části vedou lektoři (optimálně každé téma jiný lektor), jejichž odborná erudice a praktická zkušenost musí korespondovat s daným tématem. Jde o odborníky z oblasti digitálních kompetencí a mezinárodního konceptu ECDL / ICDL (témata č. 1 a 3), učitele ze základní nebo střední školy s praktickými zkušenostmi se zaváděním a využíváním informačních systémů (téma č. 7), odborníky s praktickými zkušenostmi v oblasti technického a programového vybavení (témata  č. 5 a 6), odborníky s praktickými zkušenostmi v oblasti tzv. domácí automatizace a automatizace procesů (téma č. 8), ředitele nebo učitele s manažerskými zkušenostmi v oblasti komunikace mezi zaměstnanci, a mezi učiteli a žáky, resp. rodiči (témata č. 2 a 4) a akreditované testery mezinárodního konceptu ECDL / ICDL nebo obdobného certifikačního systému (téma č. 9).

Vzdělávací obsah

Volitelný tematický blok „Posílení strategické složky DG“ s plným názvem „Posílení strategické složky digitální gramotnosti vedoucích pracovníků škol, aneb jak správně rozhodovat v oblasti, ve které nejsem profesionál“ je zaměřen na podporu schopnosti správného rozhodování v oblasti digitálních technologií a digitálního vzdělávání. Klíčovým předpokladem pro správné rozhodování je vyvážená kombinace vlastních digitálních kompetencí a dostatečně širokého tematického přehledu doplněná o pochopené kauzální souvislosti a řadu praktických zkušeností.

Téma č. 1: Rozvoj digitální gramotnosti (90 minut v rámci distanční části, 135 minut v rámci prezenční části)

Toto téma je zaměřeno na pochopení obsahu a významu digitální gramotnosti, na klasifikaci digitálních kompetencí, zavedené mezinárodní standardy digitálních kompetencí, způsoby měření úrovně digitální gramotnosti a digitálních kompetencí a na smysl mezinárodního konceptu ECDL / ICDL. V rámci tohoto tématu jsou účastníci seznámeni s objektivními daty a s reálným stavem digitálních kompetencí obyvatel ČR podle konceptu ECDL / ICDL.

Další částí tohoto tématu jsou zajímavá místa a digitální kompetence vybraných základních a standardních mezinárodních ECDL / ICDL sylabů, a sice z modulů M15 – Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu (Information Literacy), M14 – Spolupráce a výměna informací na internetu (Online Collaboration), M12 – Bezpečné používání informačních technologií (IT Security), M7 – Základy práce s internetem a komunikace (Online Essentials), M4 – Práce s tabulkami (Spreadsheets), M3 – Zpracování textu (Word Processing), M2 – Základy práce s počítačem a správa souborů (Computer Essentials), M17 – Využívání digitálních technologií v marketingu (Digital Marketing), M16 – Základy informatického myšlení a programování (Computing), M9 – Úpravy digitálních obrázků (Image Editing) a M6 – Prezentace (Presentation).

Téma je doplněno závěrem, strukturovaným souhrnem nejdůležitějších poznatků, úkoly k prohloubení znalostí a seznamem doporučených zdrojů informací, který je v rámci prezenční části komentován.

Téma č. 2: Výuka a digitální technologie (90 minut v rámci distanční části, 45 minut v rámci prezenční části)

Toto téma se zabývá několika mýty a dilematy, která jsou v oblasti digitálního vzdělávání poměrně často diskutována a současně přehlížena, přeceňována nebo podceňována. Téma rozebírá rozdíly mezi výukou informačních a komunikačních (digitálních) technologií a jejich využíváním při výuce nejen v technických oborech. Akcentována je diskuse o vztahu informatiky a digitální gramotnosti (Computing vs. Digital Literacy) a diskuse o rozdílech mezi informatickým myšlením, jako přenositelnou digitální kompetencí, a programováním, jako profesní digitální kompetencí.

Téma je doplněno závěrem, strukturovaným souhrnem nejdůležitějších poznatků, úkoly k prohloubení znalostí a seznamem doporučených zdrojů informací, který je v rámci prezenční části komentován.

Téma č. 3: Vzdělávání zaměstnanců školy (90 minut v rámci distanční části, 45 minut v rámci prezenční části)

První část tématu se věnuje hlouběji pochopení významu a klasifikaci digitálních kompetencí, s důrazem na přenositelné a specifické digitální dovednosti, ve druhé části je rozebírána strategie vzdělávání zaměstnanců školy a postup realizace jejich vzdělávání. Téma obsahuje typické, resp. doporučené vzdělávací profily v oblasti přenositelných digitálních kompetencí pro zaměstnance školy.

Téma je doplněno závěrem, strukturovaným souhrnem nejdůležitějších poznatků, úkoly k prohloubení znalostí a seznamem doporučených zdrojů informací, který je v rámci prezenční části komentován.

Téma č. 4: Vztah školy a veřejnosti (90 minut v rámci distanční části, 45 minut v rámci prezenční části)

Toto téma se dotýká využívání webových stránek školy jako základního nástroje pro internetovou prezentaci, redakčních systémů potřebných pro aktualizaci obsahu webových stránek a rozebírá klíčové pojmy digitálního marketingu. Zabývá se stále významnější problematikou sociálních médií a sociálních sítí, včetně nejrozšířenějšího sociálního média Facebook a praktickými aspekty jeho využívání, včetně nákladů na jeho správu.

Téma je doplněno závěrem, strukturovaným souhrnem nejdůležitějších poznatků, úkoly k prohloubení znalostí a seznamem doporučených zdrojů informací, který je v rámci prezenční části komentován.

Téma č. 5: IT Minimum pro vedoucí pracovníky (90 minut v rámci distanční části, 60 minut v rámci prezenční části)

Toto téma je zaměřeno na základní profesní digitální kompetence bez přímých souvislostí s oblastí školství. Zabývá se pochopením počítačových sítí a internetu, umožňuje získat základní přehled o počítačovém hardwaru a operačních systémech. Zabývá se obecnějším pohledem na počítačový software, digitalizací a archivací dokumentů, zálohováním dat a datovými úložišti. Součástí tématu jsou datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů, bezpečnost digitálních technologií a krizový plán. Rozebírána je potřeba tzv. IT podpory, řešení formou outsourcingu nebo vlastních lidských zdrojů, to vše v souvislosti s náklady.

Téma je doplněno závěrem, strukturovaným souhrnem nejdůležitějších poznatků a seznamem doporučených zdrojů informací, který je v rámci prezenční části komentován.

Téma č. 6: Technické a programové vybavení škol (90 minut v rámci distanční části, 75 minut v rámci prezenční části)

Téma pokrývá technické a programové vybavení, které je školami běžně využíváno jak pro provoz, tak pro vzdělávání. Zabývá se školní počítačovou sítí, přístupem na internet, smyslem intranetu a extranetu. Shrnuje nejběžnější technické vybavení pro výuku a klade důraz na propracovaný koncept ICT infrastruktury. Speciální pozornost je věnována ochrana proti počítačovým virům a zálohování dat.

Téma je doplněno závěrem a seznamem doporučených zdrojů informací, který je v rámci prezenční části komentován.

Téma č. 7: Informační systémy v malé a střední organizaci (90 minut v rámci distanční části, 75 minut v rámci prezenční části)

Téma se zabývá především informačními systémy používanými v oblasti školství. Tyto systémy klasifikuje podle oblasti jejich využití, přitom zohledňuje podmínky škol. Zabývá se porovnáním běžných školních informačních systémů, kritérii pro jejich výběr a nástroji pro podporu těchto systémů. Nedílnou součástí je také informační gramotnost, resp. digitální kompetence spojené s vyhledáváním a vyhodnocování informací v informačních systémech a na internetu.

Téma je doplněno závěrem, strukturovaným souhrnem nejdůležitějších poznatků a seznamem doporučených zdrojů informací, který je v rámci prezenční části komentován.

Téma č. 8: Automatizace procesů v organizaci (90 minut v rámci distanční části, 60 minut v rámci prezenční části)

Téma se zabývá využitím informačních systémů školy pro automatizaci procesů ve škole, automatizací elektronické komunikace, využitím prvků tzv. domácí automatizace například pro snížení nákladů školy na energie a příklady dobré praxe. Součástí je náhled do problematiky informačních systémů pro řízení vzdělávání (LMS) z pohledu automatizace zkušebních testů, jejich zadávání a vyhodnocování.

Téma je doplněno strukturovaným souhrnem nejdůležitějších poznatků, úkoly k prohloubení znalostí a seznamem doporučených zdrojů informací, který je v rámci prezenční části komentován.

Téma č. 9: Demonstrační ECDL zkoušky z vybraných modulů (2x 45 minut v rámci prezenční části)

Každý účastník tematického bloku „Posílení strategické složky DG“ bude mít v závěru první prezenční části možnost absolvovat jednu jím vybranou mezinárodní ECDL zkoušku, a to z modulu M15 – Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu (Information Literacy) nebo z modulu M12 – Bezpečné používání informačních technologií (IT Security). V závěru druhé prezenční části pak jednu jím vybranou mezinárodní ECDL zkoušku, a to z modulu M18 – Využívání informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání (ICT in Education) nebo z modulu M17 – Využívání digitálních technologií v marketingu (Digital Marketing).

Hlavním smyslem ECDL zkoušek konaných v rámci tematického bloku „Posílení strategické složky DG“ není měřit a porovnávat digitální znalosti a dovednosti účastníků vzdělávacího programu, ale zcela reálně a plně v souladu s mezinárodně platnými pravidly konceptu ECDL / ICDL demonstrovat účastníkům organizaci, průběh i obsah ostrých ECDL zkoušek. Účastníci tohoto tematického bloku tak získají naprosto reálnou osobní zkušenost. A pokud budou v rámci vybraného ECDL modulu schopni zodpovědět teoretické otázky a vyřešit požadované praktické úlohy, mohou jako „vedlejší produkt“ získat odpovídající mezinárodně platný Certifikát ECDL Profile.

Obsah modulu po částech

V tomto bloku naleznete postupně všechny části vzdělávacího programu a zároveň ke každé z nich odkaz na kompletní digitální portfolio.

Kapitola 2 – podrobně rozpracovaný obsah modulu

Přiložena je první verze, reflektující praktické provedení vzdělávání. Na základě připomínek MŠMT a odborných posudků bude program upraven definitivně. Přiložen je v této podobě ve formátu PDF.

Připojené soubory Přílohy 1
Posílení strategické složky DG vedení škol (2020-05-14 0840) JCH.pdf (8,2M) - Stáhnout

Kapitola 3 – Metodická část modulu

Přiložena je první verze metodického materiálu modulu, reflektující praktické provedení vzdělávání. Na základě připomínek MŠMT a odborných posudků bude metodický materiál upraven definitivně. Přiložen je v této podobě ve formátu PDF.

Připojené soubory Přílohy 1
Posílení strategické složky DG vedení škol - m iso-8859-2QetodickE1_E8E1st_(202.pdf (330,2K) - Stáhnout

Kapitola 4 – Soubor materiálů pro realizaci modulu

Kapitola 5 – Soubor metodických materiálů k realizaci modulu

Kapitola 6 – Závěrečná zpráva o ověření modulu v praxi

Kapitola 7 – Odborné a didaktické posudky modulu

Pohled byl zobrazen 201x od 8 květen 2020 do 7 srpen 2020