Cesta k výjimečnosti – modul Rozvoj kompetencí vedoucích pracovníků institucí poskytující zájmové vzdělávání

od Cesta k výjimečnosti

Webová stránka obsahuje základní sylabus, metodiku a přílohy vzdělávacího modulu Rozvoj kompetencí vedoucích pracovníků institucí poskytujících zájmové vzdělávání, jednoho ze 3 volitelných modulů vzdělávacího programu vytvořeného v projektu Cesta k výjimečnosti.

Obrázek

Vzdělávací program – text

Blok obsahuje základní informace, sylabus, metodiky a přílohy volitelného modulu vzdělávacího programu, který vznikl v individuálním projektu Cesta k výjimečnosti (FranklinCovey Education). V textu naleznete základní informace o celém vzdělávacím programu, metodické a kurikulární texty, dokumentaci o průběhu a hodnocení a další podrobnosti včetně fotodokumentace. Každý z bloků obsahuje úvodní text a odkazy na soubor materiálů, ať již pro účastníka vzdělávání, nebo pro lektora.

Anotace modulu

Modul s názvem „Rozvoj kompetencí vedoucích pracovníků institucí poskytujících zájmové vzdělávání“ je volitelnou částí určenou lídrům ze středisek volného času a je zaměřen na specifické kompetence, které těmto pracovníkům mohou pomoci při řízení jejich organizací. Je zpracován do čtyř témat, resp. tematických celků: „Osobní leadership“  kdy stát se dobrým leaderem znamená umět identifikovat a stanovovat priority, odlišit podstatné od méně důležitého, a to vše v souladu se základními principy time managementu; „Vedení podle principu efektivity“ – kde si lídr uvědomí, že zvyšování efektivity v organizaci nelze zužovat jen na zvyšování výkonů pedagogických nebo ekonomických; je nezbytné budovat, udržovat a posilovat efektivní vztahy mezi jednotlivými aktéry s důrazem na využívání vhodných nástrojů k vedení lidí a překonávání překážek  zpracován obsah, zatím bez aktivit s výjimkou příkladů dobré praxe a simulace reálných situací; „Síťování v místní komunitě“ – kde si lídři osvojí a rozšíří kompetence v oblasti nástrojů smysluplné komunikace, kterou budou nezbytně potřebovat při vytváření, resp. rozšiřování funkční komunitní sítě a podpůrného partnerství; následně si připomenou důležitost síťování, které v současnosti nabývá na významu a je stále důležitější pro rozvoj organizací; „Inovace komunikačních nástrojů“ – kde si účastníci prakticky prověří, jak lze využít dostupné nástroje komunikace pro zvýšení a zkvalitňování propojování formálního a neformálního vzdělávání včetně komunikace se širokou veřejností.

Vzdělávací program – přehledný obsah

Hlavním cílem modulu je zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků, uplatňování principů osobního leadershipu, jak efektivně vést svůj tým, jaké nástroje k vedení lidí máme k dispozici, jaké jsou komunikační kompetence leaderů, jak řešit síťování i jak využívat a inovovat komunikační nástroje v organizaci. Všechny oblasti jsou vedeny s důrazem na komunikační strategii, styly řízení, budování komunikace a měření kvality nastavených procesů.

Téma 1 – Osobní leadership (5 hodin)

Smyslem tohoto vzdělávacího modulu je zvyšování kompetencí lídrů (vedoucích pracovníků v zájmovém vzdělávání) v uplatňování osobního leadershipu při řízení své organizace. Jaké nástroje máme k dispozici, jaké jsou kompetence leaderů, jak pracovat s jednotlivými aktéry, se kterými se organizace v běžném režimu potkává. Důraz je také na měřitelnost a optimální nastavení procesů. Ředitel, který má ambici stát se dobrým lídrem, musí umět identifikovat a stanovovat priority, odlišit podstatné od méně důležitého, a to vše v souladu se základními principy time managementu. Skládá se z těchto částí:

 • Náplň práce lídra – 1. část (1,5 hodiny), kde si účastníci připomenou již získané základy a dále si prohloubí znalosti a dovednosti osobního leadershipu a seznámí se s možnými nástroji, jež při něm mají k dispozici. Nezbytné je dokázat identifikovat všechny aktéry působící přímo či nepřímo na jimi řízené organizace. Jednotlivé informace i shrnutí si budou zaznamenávat a zapracovávat tak, aby je dokázali přizpůsobit vlastním místním podmínkám. Bude vytvořen prostor pro posouzení jednotlivých návrhů a jejich vyhodnocení.
 • Náplň práce lídra  2. část (1 hodina), která přivádí účastníky k zachycení maximálně detailního popisu jejich pracovní náplně, a to jak v krátkodobém, tak dlouhodobém horizontu. Pro úspěšné zavádění nových návyků je nezbytné poznat a popsat co nejlépe běžné návyky a ujasnit si a zvnitřnit nové znalosti a dovednosti, aby si lídři dokázali budovat návyky, které mohou přispět ke zlepšení jak v osobním, tak profesním životě.
 • Prioritizace (1,5 hodiny), kde se účastníci seznámí a pracují s Eisenhowerovou maticí, nástrojem, který jim může pomoci rozdělit „zrno od plev“, důležité od nedůležitého a naléhavého od nenaléhavého. Druhým nástrojem, se kterým budou účastníci pracovat, je tzv. bostonská matice v modifikaci podle Bezděka, která může lídrům pomoci s prioritizací, např. v rámci pravidelné činnosti.
 • Optimální týden lídra zájmového vzdělávání (1 hodina), kde si účastníci vytvoří vlastní týdenní plán s využitím znalostí a námětů z předchozí částí, včetně prostoru pro vlastní posouzení a vyhodnocení.

Téma 2  Vedení podle principu efektivity (5 hodin)

Zabývá se hledáním cest k uplatňování principů efektivního vedení lidí a je dále rozdělen na tyto části:

 • Efektivní vedení lidí (1 hodina)  zvyšuje kompetence lídrů v oblasti efektivních nástrojů vedení lidí, řešení problémů, vytváření a ověřování vlastních měřítek a ukazatelů kvality výchovně-vzdělávací práce v zájmovém vzdělávání, zpětné vazby mezi všemi aktéry s cílem zvyšování této kvality, sdílení dobré praxe, osobní klíčové priority v oblasti.
 • Nástroje vedení lidí (1 hodina), kde se lídři seznámí s nástroji efektivního vedení lidí ve vztahu k rozvoji řídicích kompetencí a řízení lidských zdrojů.
 • Styly řízení (1 hodina), kde bude představena základní typologie vedoucích pracovníků se zaměřením na výsledky, resp. se zaměřením na lidi, a to i s využitím příkladů dobré praxe.
 • Budování komunikace (1 hodina), kde se účastníci seznámí s nutností pracovat na způsobech komunikace, na tom, jak komunikovat, aby si lidé vzájemně rozuměli, měli společné vize a budováním komunikace přispěli k růstu a zdravému klimatu v organizaci.
 • Měřítko kvality (1 hodina), kde budou představeny nástroje měření kvality nastavených procesů v organizaci, jak se stanovují měřítka a hodnoticí kritéria, jak je nutné hodnotit práci lidí a práci celé organizace.

Téma 3 – Síťování

Ukazuje na velký význam síťování a vzájemně výhodnou spolupráci zájmového vzdělávání a dalších aktérů. Je rozdělen na tyto části:

 • Co je síťování (2 hodiny 50 min), kde se ujasní pojem síťování, co si pod tím účastníci představují. Lektor shrne, zhodnotí a nasměruje na další práci s tématem. Pro seminář je důležitá spolupráce, vzájemná komunikace, sounáležitost.
 • Nástroje komunikace jako nezbytná potřeba síťování (2 hodiny 10 min), v této části si zaznamenají jednotlivé komunikační nástroje a sami posoudí jejich vhodnost pro nejrůznější oblasti jejich práce. Přitom si uvědomí, že dovednost využívání aktuálních nástrojů komunikace je nezbytným prostředkem pro propojování s dalšími institucemi, organizacemi, lidmi. Tím bude také posilována role středisek zájmového vzdělávání jako přirozených center místní komunity.

Téma 4  Inovace komunikačních nástrojů

Během celého vzdělávacího programu „Inovace komunikačních nástrojů“ jsou zařazována témata, která jsou důležitá pro práci lídrů v zájmovém vzdělávání. Výukový program navazuje na znalosti studentů získané v „Akademii leadershipu“.

 • Vyprávění jako forma komunikace (1 hodina), kde je zařazeno vyprávění jako až netradiční forma komunikace. 
 • Šablona komunikační strategie (1 hodina), kde se propojují teoretické znalosti získané v předcházejících částech studia s praxí. Nutně se vychází ze znalostí studentů z jejich praxe. Pro připomenutí se zde věnujeme i principu SMART3.
 • Predispozice formálního a neformálního vzdělávání (1 hodina)  pozornost se zaměřuje na propojování formálního a neformálního vzdělávání, které se stále více ukazuje jako nevyhnutelné.
 • Čtyři role výjimečných lídrů (2 hodiny), kde jsou lídři vedeni k zamyšlení nad praktickým příkladem, jak se dá propojit vzdělávání v jejich městě, a to i připomenutím základních pojmů z „Akademie leadershipu“: Jít příkladem, Hledat cestu, Uvolňovat potenciál a Slaďovat systémy.

Obsah modulu po částech

V tomto bloku naleznete postupně všechny části vzdělávacího programu a zároveň ke každé z nich odkaz na kompletní digitální portfolio.

Kapitola 2 – podrobně rozpracovaný obsah modulu

Připojujeme sylabus modulu: cíle, obsahy, metody a formy, pomůcky a prostředky, podmínky a detaily vzdělávacího obsahu.

Připojené soubory Přílohy 1
FC volný čas 2. část - realizace.docx (140,7K) - Stáhnout

Kapitola 3 – Metodická část modulu

Připúojujeme metodickou příručku pro lektory modulu.

Připojené soubory Přílohy 1
FC volný čas - 3 Metodika.docx (130,5K) - Stáhnout

Kapitola 4 – Soubor materiálů pro realizaci modulu

Kapitola 5 – Soubor metodických materiálů k realizaci modulu

Kapitola 6 – Závěrečná zpráva o ověření modulu v praxi

Kapitola 7 – Odborné a didaktické posudky modulu

Pohled byl zobrazen 202x od 8 květen 2020 do 12 červenec 2020