Cesta k výjimečnosti – Základní modul Akademie leadershipu

od Cesta k výjimečnosti

Webová stránka obsahuje základní sylabus, metodiku a přílohy vzdělávacího modulu Akademie leadershipu,základního vzdělávacího modulu vzdělávacího programu vytvořeného v projektu Cesta k výjimečnosti.

Obrázek

Vzdělávací program – text

Blok obsahuje základní informace, sylabus, metodiky a přílohy volitelného modulu vzdělávacího programu, který vznikl v individuálním projektu Cesta k výjimečnosti (FranklinCovey Education). V textu naleznete základní informace o celém vzdělávacím programu, metodické a kurikulární texty, dokumentaci o průběhu a hodnocení a další podrobnosti včetně fotodokumentace. Každý z bloků obsahuje úvodní text a odkazy na soubor materiálů, ať již pro účastníka vzdělávání, nebo pro lektora.

Anotace modulu

Účastníci základního bloku projdou hodnoticím procesem na bázi „360“, v němž získají anonymní zpětnou vazbu od týmu, který ve své organizací vedou, a podle vlastní volby také od nadřízeného, zástupce zřizovatele své organizace. Zároveň si vyhodnotí své vlastní silné stránky a oblasti, kde se mohou zlepšovat. Následovat bude dvoudenní seminář, kde se do hloubky seznámí s paradigmatem celkové osobnosti, to je základem efektivního vedení lidí, a s konceptem čtyř klíčových rolí: jít příkladem, hledat cestu, slaďovat systémy a uvolňovat potenciál. Naučí se používat efektivní nástroje vedení lidí k řešení chronických problémů ve svých školách, slaďovat školní systémy s vizí školy, uvolňovat potenciál svých zaměstnanců a stát se opravdu výjimečnými lídry. V následné fázi budou účastníci s oporou o lektora rozpracovávat své závazky a promýšlet souvislosti jednání v rolích a bytí v paradigmatu celistvosti. V závěru se účastníci pochlubí tím, co v programu vyvinuli a vyzkoušeli ve své škole. Prezentace mají doporučenou strukturu, postavenou na využití nástrojů leadershipu v praxi během období distanční podpory.

Vzdělávací program – přehledný obsah

Metody a způsoby realizace

Úvodní dotazník obsahuje položky zjišťující, jak se lídr hodnotí v realizaci 4 rolí leadershipu tohoto programu; lídr rovněž požádá několik členů svého týmu o zhodnocení téhož.

Prezenční setkání I – je vedeno v interaktivním duchu:

 • Účastníci reflektují vlastní naplňování rolí lídra.
 • Účastníci elaborují role s oporou o film nebo krátký výklad lektora.
 • Účastníci si zapisují do záznamového listu své úvahy a nápady, co realizovat ve své organizaci.
 • Účastníci diskutují v páru či menší skupině o strategiích a jednotlivých intervencích, kterými lze role leadershipu realizovat ve školách, a prezentují výsledky diskuse ostatním účastníkům.

Distanční část – zajistí účastníkům podporu a pravidelnou reflexi a diskusi o postupech, které jednotliví lídři konkrétně vyzkoušeli; distanční část je organizována pro dané dvojice účastníků, které sdílejí své nápady a odpovědi na motivační otázky lektora, které přicházejí zpravidla jednou za dva týdny; distanční část tak slouží nejen k fixaci naučeného, ale i k praktické reflexi a vzájemnému sdílení zkušeností v daných párech.

Prezenční část II – slouží ke strukturovanému sdělení zkušeností lídrů se zaváděním uceleného paradigmatu v naplňování 4 rolí efektivního leadershipu v organizaci, kterou vedou, a k hodnocení užitečnosti celého programu a jeho vylepšení prvního prezenčního setkání, distanční podpory a sdílení zkušeností s ostatními vedoucími pracovníky škol zapojenými v programu v jeho závěru.

Evaluace – zhodnotí se kvalitativní posun účastníků a porovná se dopad kurzu ve školách zařazených do programu a naplnění očekávání účastníků.

Vzdělávací obsah

Úvodní prezenční setkání

Paradigma celistvé osobnosti – vedení lidí není řízení vnější kvality jejich práce, ale zapojení jejich osoby do společného díla:

 • duše (rozvíjí ji lídr jako vzor)
 • mysli (podporuje lídr jako nositel přesvědčivé vize)
 • těla (posiluje lídr, který členy týmu zapojuje do realizace vize, členové vzájemně sdílejí důležitost místa každé osoby z týmu v realizaci vize a také upevnění povědomí, jak se pozná, že je vize naplňována)
 • srdce (podpoří ten lídr, který má skutečný zájem o člena týmu takového, jaký je, v daném kontextu a situaci, dokáže mu naslouchat a efektivně ho podporovat)

1. role: Jít příkladem

Lídr v této roli jedná s vědomím, že lidé plní úkoly díky jeho osobnímu vlivu a důvěryhodnosti – neformální a morální autoritě.

Lídr se učí osvojovat si nejen celistvost osobnosti a její důvěryhodnost jako významný osobní kapitál, ale také dílčí dovednosti: 13 způsobů chování důvěryhodného lídra.

2. role: Hledat cestu

Lídr v této roli jedná s vědomím, že když lidé vidí jasný a přesvědčivý smysl, jsou ochotni věnovat dané věci maximální úsilí.

Lídr dokáže (i v týmu spolupracovníků) formulovat vizi školy s ohledem na její poslání: tedy hlavní důvod existence školy / školského zařízení pro ty, jimž slouží, pro něž je zřízena (děti a žáky):

 • Co je pro děti, žáky školy / volnočasového zařízení tím nejdůležitějším posláním školy, co nejvíce potřebují či budou potřebovat?
 • S čím vším tato potřeba souvisí? Je v tomto kontextu zjevné, kde začít? Který z problémů je první na řadě k řešení?
 • Jak si v roli lídra jako stanovitel vize vedu? Co se mi daří a co ne, jak to poznám? Jak začnu?

3. role: Slaďovat systémy

Lídr v této roli jedná s vědomím, že trvalý úspěch je v dobře nastavených systémech.

Lídr dovede se spolupracovníky analyzovat, zda jsou všemožné školní systémy pro plánování a evaluaci ve škole / školském zařízení natolik sladěny, aby generovaly výsledky, které školu posunují blíže k vizi? Systémy plánování a hodnocení ve škole by měly být natolik adaptivní a natolik přijaté týmem, že fungují nezávisle na osobě lídra, „přežijí lídra“ .

Vedle osobního vykazování naplňování rolí jednotlivců při naplňování vize by měl v organizaci existovat systém vzájemné zodpovědnosti a také systém společného vyhodnocení dobrého výsledku a oslava úspěchu.

Lídr dokáže také umenšovat přirozený, zdravý respekt z velkých problémů tím, že je rozdělí mezi lidi a navrhne různé bezpečné způsoby řešení („kaskáduje“ problém).

4. role: Uvolňovat potenciál

Připravený lídr ví, že je jeho úkolem uvolňovat talent a nadšení týmu ve prospěch největších priorit.

Potenciál lidí v týmu, který lídr vede, je využit podle toho, jak jsou zapojeni do plánování, realizace a reflexe naplňování vize a jakou čerpají průběžnou podporu: tým je potřeba vést od pasivního plnění úkolů přesně podle zadání k tvořivosti, k přiznanému osobnímu angažmá, podle toho je také třeba volit způsob rozhovoru.

Mentoring a koučing v roli lídra se odehrává podle několika scénářů, jimiž lídr deklaruje osobní zájem o prospěch každého člena týmu:

 1. Oslovuje „vnitřní hlas“, potřeby a tužby člena týmu.
 2. Oslovuje touhu uspět tím, že připomíná společný velký cíl a podíl jednotlivce na jeho dosažení.
 3. Otevírá cestu k „uvolnění potenciálu“ převzetím odpovědnosti za úspěch/nezdar a posiluje schopnost se z úspěchů/nezdarů poučit.

Podrobné poznámky k obsahu

Co je to leadership a co je rolí lídra

Evokace

Příběh Erika W. – cesta slepého horolezce na Mt. Everest, diskuse o něm 

Dozví se, kdo je lídr a v čem vedení jako osobní role a poslání spočívá.

S čím se vám vlastně spojuje leadership? Role průvodců prezentujících formou filmů, zamyšlení.

Role leadershipu – upevňování

Jsou mu představeny základní pilíře vedení lidí a základní problémy oblasti.

Paradigma celistvé osobnosti, přístup lídra

Je představen a diskutován celkový pohled na pozici člověka odpovědného za vedení korporace (školy / školského zařízení).

Globální poznatky o zapojení lidí a angažovanosti zaměstnanců, analýza – jak je to s angažovaností u nás ve škole?

Role

Na začátku každé role rozcestník: „běžný lídr“ vs. výjimečný lídr.

Upevnění znalostí o leadershipu při vedení lidí

Účastník je seznámen s některými základními pojmy a koncepty, s nimiž bude v programu dále pracovat.

Koncept kontinua zralosti: osobní efektivita a rozvíjení vztahů pomocí 7 návyků S. Coveyho.

Účastník je seznámen s konceptem kontinua zralosti a s návyky, které ho tvoří, také s tím, jak ukotvené návyky mění nejen chování, ale i osobu lídra a její dopady a výsledky.

Shrnutí: Úroveň týmu spojená s tím, jak rychle se dějí věci … v rodině, v práci

Účastníci uvažují o hodnotě chování lídra v perspektivě důvěry/nedůvěry.

Důvěra (role "jít příkladem")

Tematický příběh – důvěra a čas/peníze

Účastníci diskutují o hodnotě důvěry s ohledem na své zkušenosti a poznatky týkající se důvěryhodných lídrů. Téma je uzavřeno promýšlením, zda se lze naučit důvěryhodnému chování - a tím zvýšit svou účinnost v roli lídra jako vzoru: co znamená se učit a naučit se něco.

Stanovují si také osobní cíle a priority svého rozvoje s ohledem na zpětnou vazbu od kolegů v týmu z dotazníku „360“.

K čemu zpětná vazba? Reflexe – 360stupňová zpětná vazba

Vize a strategie (role "stanovovat vizi")

Hledání cesty nastoluje přirozený řád, který není třeba vynucovat

Účastníci samostatně a ve dvojicích promýšlí vizi své organizace, stanovují „novinářskou vizi“ sdělitelnou co nejjasněji, rozpracovávají ji do cílů a vybírají jeden klíčový bod, na němž změnu mohou postavit.

Cvičení: Kde chcete být za 5 let?

Cvičení: twitter (koncept strategického příběhu)

Slaďování systémů (role "slaďovat systémy")

Kdo je pro vás na vrcholu Everestu (WIG)? Studenti, aby tam sami vylezli a vrátili se…

Video (4 disciplíny realizace) – jak nalézt a jak pracovat s WIG

Systémy hodnocení a vize (video)

Uvolňování potenciálu (role "uvolňovat potenciál")

Nástroje v podpůrné roli lídra

Opět návrat k 360stupňové zpětné vazbě

Následuje blok distanční podpory podporovaný lektory/konzultanty a pak prezenční část II s představením výsledků spolupráce v konkrétní organizaci; význam charakteru a potenciálu lidí; vnitřní zapojení

Distanční, on-line podpora zavádění nové kultury vedení lidí

On-line podpora se odehrává ve speciálním prostředí, odkazuje na videa a manuál tohoto modulu, dále na "závazky" učiněné lídry na prezenčním setkání písemně a na další textovou, obrazovou a videopodporu.

Distanční část modulu je ukončena přípravou strukturované prezentace lídra, jeho cesty a cesty školy na počátku zavádění nové kultury vedení lidí, pedagogického týmu školy.

Evaluační setkání

V jeho průběhu dochází ke strukturované reflexi programu včetně písemné reflexe. Následuje v rychlém sledu projití programem, připomenutí paradigmat úspěšných lídrů doplněné prezentacemi škol podle výběru a scénáře určeného lektorem. Obvykle jsou také natočena videa s lídry, kteří hovoří ve zkratce o proměně své školy a dalších plánech jejího rozvoje díky osvojeným rolím a paradigmatům.

Obsah modulu po částech

V tomto bloku naleznete postupně všechny části vzdělávacího programu a zároveň ke každé z nich odkaz na kompletní digitální portfolio.

Kapitola 2 – Podrobně rozpracovaný obsah modulu

Přílohou je sylabus modulu: vzdělávací obsah, cíle, metody a formy realizace, podmínky, pomůcky a prostředky k realizaci a podrobné vymezení obsahu jednotlivých témat modulu.

Připojené soubory Přílohy 1
Akademie leadershipu pro vedoucí pracovníky škol_cast2-Podrobně rozpracovaný obsah programu.docx (48,9K) - Stáhnout

Kapitola 3 – Metodická část modulu

Přílohou je metodická příručka programu s podrobným vzdělávacím obsahem a doporučeními pro lektora k realizaci modulu na základě pilotáže.

Připojené soubory Přílohy 1
Akademie leadershipu pro vedoucí pracovníky škol_cast3-Metodická část.docx (105,6K) - Stáhnout

Kapitola 4 – Soubor materiálů pro realizaci modulu

Přikládáme přílohy k sylabu – materiály pro realizaci programu:

 1. manuál účastníka
 2. dotazník účastníka (před začátkem vzdělávání)
 3. vstupní informace pro účastníky  

Vstup do e-learningu

Pozor – zájemce o studium v tomto otevřeném e-learningovém modulu musí být přihlášen jako uživatel na Metodickém portálu RVP.CZ.

Připojené soubory Přílohy 3
P1_1_manual_ucastnika_Akademie.pdf (6,2M) - Stáhnout
P1_3 otazky_360_pro_vstupni_hodnoceni.pdf (126,9K) - Stáhnout
P1_4_vstupni_informace_pro_ucastniky_pozvanka.docx (15,3K) - Stáhnout

Kapitola 5 – Soubor metodických materiálů k realizaci modulu

Přikládáme soubor metodických materiálů pro lektora:

 1. souhrnný metodický materiál pro lektora
 2. seznam literatury
 3. evaluační dotazník na závěr 1. prezenčního setkání
 4. evaluační dotazník distanční části modulu
 5. evaluační dotazník na závěr 2. prezenčního setkání
 6. souhrnný evaluační dotazník ke zhodnocení celého vzdělávacího modulu
Připojené soubory Přílohy 6
Akademie leadershipu - seznam literatury.docx (13,9K) - Stáhnout
P2_1 - Metodickymaterial_lektor.docx (365,7K) - Stáhnout
P2_3 - Evaluační dotazník 1.části.xlsx (18,4K) - Stáhnout
P2_4 - Evaluační dotazník 2.části_ e-learning.xlsx (18,1K) - Stáhnout
P2_5 - Evaluační dotazník 3.části.xlsx (18,1K) - Stáhnout
P2_6 - Souhrnný evaluační dotazník.xlsx (17,3K) - Stáhnout

Kapitola 6 – Závěrečná zpráva o ověření modulu v praxi

Připojujeme závěrečnou zprávu z ověření celého modulu:

 1. souhrnná zpráva z ověření
Připojené soubory Přílohy 1
Příloha č. 3 - Zpráva o ověření programu v praxi_Akademie.docx (120,3K) - Stáhnout

Kapitola 7 – Odborné a didaktické posudky modulu

Připojujeme odborné didaktické posudky modulu:

 1. posudek externího odborníka z praxe (Veronika Najvarová)
 2. posudek externího odborníka z praxe (Tomáš Koten)
Připojené soubory Přílohy 2
Cesta- odborný posudek Koten.pdf (3,8M) - Stáhnout
posudek_VN.pdf (2,5M) - Stáhnout
Pohled byl zobrazen 187x od 8 květen 2020 do 7 srpen 2020