Podpora práce učitelů (PPUČ)

Přidat do kolekce
  Podpora práce učitelů (PPUČ)

Podpora budování kapacit 
pro rozvoj základních pre/gramotností 
v předškolním a základním vzdělávání
 

"Pomáháme pedagogickým pracovníkům základních a mateřských škol 
získat dovednosti, které jim umožní efektivně rozvíjet 
čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků 
napříč školním vzděláváním."

  • Nabízíme metodickou podporu učitelům a školám v rozvíjení čtenářské, matematické a digitální gramotnosti, včetně informatického myšlení napříč vzdělávacími oblastmi.
  • Vytváříme prostředí pro učení na Metodickém portálu RVP.CZ založené na vzájemném síťování učitelů, výměně zkušeností a sdílení inspirativní praxe v rozvoji gramotností dětí a žáků.
  • Identifikujeme vzdělávací potřeby pedagogických pracovníků v rozvíjení gramotností dětí a žáků.
  • Spolupracujeme s odbornou veřejností v oblasti čtenářské, matematické a digitální gramotnosti za účelem přenášet inovativní postupy a metody rozvoje gramotností do škol.

Rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti patří v současné době mezi hlavní priority vzdělávání. Pojem gramotnost se uplatňuje zejména tam, kde je kladen důraz na praktické uplatnění znalostí, dovedností a postojů v různých, se životem propojených souvislostech.

Zvyšování dovedností v oblasti základních gramotností vytváří předpoklady k úspěšnému celoživotnímu učení i k tomu, aby žáci a mladí lidé zažívali úspěch ve škole i pracovním životě. Poskytování co nejbohatších příležitostí k rozvoji gramotností všech žáků je zároveň jedním z klíčových předpokladů pro dosažení rovnosti ve vzdělávání a sociální spravedlnosti. Výsledky mezinárodních šetření poukazují na stále přetrvávající obtíže českých žáků v oblasti základních gramotností.

Na tuto situaci reaguje projekt Podpora práce učitelů (PPUČ), který se zaměřuje na zvyšování dovedností učitelů mateřských a základních škol v rozvoji čtenářské, matematické a digitální gramotnosti dětí a žáků. Podpora učitelům, jako klíčovému předpokladu kvalitní výuky, bude poskytována jednak přímo ve školách zapojených do projektu a v nejširším měřítku bude sdílena prostřednictvím digitálních technologií se všemi zájemci. Významnou inovací, a jedním z cílů projektu, je prolnutí základních gramotností do všech oblastí vzdělávání. Učitelé budou podporováni v tom, aby do výuky jednotlivých vyučovacích předmětů začleňovali takové výukové situace, které umožní dětem a žákům dosahovat pokroku v základních gramotnostech.

Odborné panely čtenářské, matematické a digitální gramotnosti jsou platformy, ve kterých se setkává teorie s praxí v oblasti rozvoje základních gramotností dětí a žáků. Na odborných panelech dochází k výměně zkušeností, vzájemnému navazování kontaktů a sdílení příkladů dobré praxe v oblasti rozvoje gramotností dětí a žáků mezi učiteli, akademiky a dalšími zájemci o téma gramotností ve vzdělávání.

Projekt PPUČ organizuje pro každou projektem podporovanou gramotnost dvě setkání odborných panelů ročně. Tato setkání probíhají v různých regionech České republiky a jejich cílem je podporovat vznik sdíleného pohledu na kvalitu vzdělávání v základních gramotnostech mezi různými aktéry vzdělávacího systému. Vzhledem k tomu, že odborných panelů se může zúčastnit jen určitý počet hostů daný kapacitou konferenčních místností, ze setkání pořizujeme videozáznamy, které společně se zápisem budeme uveřejňovat na webu projektu. Pokud budete mít zájem se odborných panelů osobně zúčastnit, zaregistrujte se prosím zde. Budeme Vás informovat o tom, kdy se setkání panelů uskuteční a zda mají volnou kapacitu.

 

 

 

Čtenářská gramotnost

webový speciál

 

 

 

Matematická gramotnost

webový speciál

 

 

 

Digitální gramotnost

webový speciál

Pokud máte již nyní otázky týkající se podporovaných gramotností, můžete využít služeb Konzultačního centra NÚV, kde vám dotazy rádi zodpovíme.

29. 6. 2017
Aktuality a zajímavosti z projektu Podpora práce učitelů (PPUČ) najdete v našem prvním newsletteru.

22. 6. 2017
V projektu Podpora práce učitelů (PPUČ) jsme pro vás připravili webové speciály věnované matematickédigitální a čtenářské gramotnosti v základních a mateřských školách.

Koncem května a začátkem června proběhla úvodní setkání odborných panelů projektu k daným gramotnostem. Jedná se o platformy, na kterých se setkává teorie s praxí. Na odborných panelech dochází k výměně zkušeností, vzájemnému navazování kontaktů a sdílení příkladů dobré praxe v oblasti rozvoje gramotností dětí a žáků.

Videozáznamy z úvodních setkání panelů v nejbližší době najdete na www.rvp.cz/ppuc. Další setkání panelů gramotností se plánuje na podzim tohoto roku.

19. 6. 2017
V pátek 16. 6. jsme společně s realizačním týmem KAP kraje Vysočina uspořádali v Jihlavě diskusní setkání k tématice základních gramotností v projektech OP VVV pro žáky 2. stupně základních škol. Představili jsme zde aktivity projektu PPUČ a závěry z prvních jednání odborných panelů pro čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost a dozvěděli se, jakým způsobem v kraji začlenili rozvoj gramotností do aktivit KAP I.

24. 5. 2017
Právě jsme ukončili výzvu k přihlašování škol pro zapojení do projektu Podpora práce učitelů (PPUČ). Další výzvu máme v plánu spustit od září 2017. Již nyní se můžete zaregistrovat k odběru novinek, a získávat tak užitečné informace a náměty, které vám pomohou řešit gramotnosti napříč vzděláváním.

17. 5. 2017
Co je smyslem projektu Podpora práce učitelů (PPUČ) a co projekt přinese školám, které se do něj zapojí? Odpovědi na tyto a další často kladené otázky najdete zde.

Další dotazy nám můžete zaslat prostřednictvím kontaktního formuláře nebo na ppuc@nuv.cz.

Připojené soubory Přílohy 1
Newsletter_PPUC_01_2017.pdf (762,5K) - Stáhnout

Soubory ke stažení

PPUČ_SRP_prezentace.pdf.1

2,1MB | Středa, 08 březen 2017 | Detaily

hlavní manažer projektu: Mgr. Petr Naske
obsahový manažer:  Mgr. Jakub Holec
e-mail:  ppuc@nuv.cz
PPUC, PPUČ
Pohled byl zobrazen 4965x od 16 leden 2017 do 20 září 2017