5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie - úvod

od Průvodce upraveným RVP ZV

.                                                                                                                                                                       .
Text RVP ZV s odkazy
.                                                                                                                                                                       .

Členění vzdělávacího obsahu

Charakteristika vzdělávací oblasti

Charakteristika vzdělávací oblasti
   Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. Vzhledem k narůstající potřebě osvojení si základních dovedností práce s výpočetní technikou byla vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie zařazena jako povinná součást základního vzdělávání na 1. a 2. stupni. Získané dovednosti jsou v informační společnosti nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti.
   Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných informací pomocí internetu a jiných digitálních médií, umožňuje realizovat metodu „učení kdekoliv a kdykoliv“, vede k žádoucímu odlehčení paměti při současné možnosti využít mnohonásobně většího počtu dat a informací než dosud, urychluje aktualizaci poznatků a vhodně doplňuje standardní učební texty a pomůcky.
   Dovednosti získané ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího software a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání. Tato aplikační rovina přesahuje rámec vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie, a stává se součástí všech vzdělávacích oblastí základního vzdělávání.

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:

  • poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních informačních a komunikačních technologií
  • porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem, zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím
  • schopnosti formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem algoritmické myšlení
  • porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních informačních zdrojů, a tím k dosahování větší věrohodnosti vyhledaných informací
  • využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke zvýšení efektivnosti své učební činnosti a racionálnější organizaci práce
  • tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své práce
  • pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i sociálních jevů a procesů
  • respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání SW
  • zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujících se na internetu či jiných médiích
  • šetrné práci s výpočetní technikou

Konkretizace minimální doporučené úrovně

   V přiloženém souboru je uveden pro inspiraci příklad konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravu učekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití při tvorbě individálního vzdělávacího plánu.

Konkretizece MDÚ pro IVP ICT I.stupeň.pdf

207,1KB | Čtvrtek, 12 květen 2016 | Detaily

Konkretizece MDÚ pro IVP ICT II.stupeň.pdf

239,2KB | Čtvrtek, 12 květen 2016 | Detaily

Náměty, další inspirace a diskuze

   Budeme rádi, pokud se podělíte o své zkušenosti se vzděláváním žáků s SVP nebo žáků nadaných v oblasti Informační a komunikační technologie v Diskuzi. V diskuzním fóru se také můžete inspirovat nebo případně zeptat ostatních na jejich zkušenosti.
   Dotazy související se vzděláváním žáků s SVP nebo žáků nadaných v oblasti Informační a komunikační technologie můžete zasílat prostřednictvím formuláře umístěného na stránkách Konzultačního centra.

RVP ZV
Pohled byl zobrazen 16218x od 29 listopad 2015 do 30 květen 2024