5.7 Vzdělávací oblast - Umění a kultura - úvod

od Průvodce upraveným RVP ZV

.                                                                                                                                                                       .
Text RVP ZV s odkazy
.                                                                                                                                                                       .

Členění vzdělávacího obsahu

Očekávané výstupy se zobrazí po kliknutí na tematický celek.

5.7.1 Hudební výchova  

1. stupeň
HUDEBNÍ VÝCHOVA 1. období
HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. období

  2. stupeň
HUDEBNÍ VÝCHOVA

5.7.2 Výtvarná výchova

1. stupeň
VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. období
VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2. období

2. stupeň
VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Charakteristika vzdělávací oblasti

   Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence – umění a kulturu. Kulturu, jako procesy i výsledky duchovní činnosti, umožňující chápat kontinuitu proměn historické zkušenosti, v níž dochází k socializaci jedince a jeho projekci do společenské existence, i jako neoddělitelnou součást každodenního života (kultura chování, oblékání, cestování, práce). Umění, jako proces specifického poznání a dorozumívání, v němž vznikají informace o vnějším a vnitřním světě a jeho vzájemné provázanosti, které nelze formulovat a sdělovat jinými než uměleckými prostředky.
   Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké osvojování světa, tj. osvojování s estetickým účinkem. V procesu uměleckého osvojování světa dochází k rozvíjení specifického cítění, tvořivosti, vnímavosti jedince k uměleckému dílu a jeho prostřednictvím k sobě samému i k okolnímu světu. Součástí tohoto procesu je hledání a nalézání vazeb mezi druhy umění na základě společných témat, schopnosti vcítit se do kulturních potřeb ostatních lidí a jimi vytvořených hodnot a přistupovat k nim s vědomím osobní účasti. V tvořivých činnostech jsou rozvíjeny schopnosti nonverbálního vyjadřování prostřednictvím tónu a zvuku, linie, bodu, tvaru, barvy, gesta, mimiky atp.
   V etapě základního vzdělávání je oblast Umění a kultura zastoupena vzdělávacími obory Hudební výchova a Výtvarná výchova. Vzdělávací oblast lze rozšířit o doplňující vzdělávací obor Dramatická výchova, který je možno na úrovni školního vzdělávacího programu realizovat formou samostatného vyučovacího předmětu, projektu, kurzu apod. (viz kapitola 5.10)
   Na 1. stupni základního vzdělávání se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky a s jazykem hudebního a výtvarného umění, ale také umění dramatického a literárního. S nimi se učí tvořivě pracovat, užívat je jako prostředků pro sebevyjádření. Poznávají zákonitosti tvorby, seznamují se s vybranými uměleckými díly, učí se je vzhledem ke svým zkušenostem chápat a výpovědi sdělované uměleckým dílem rozpoznávat a interpretovat.
   S přechodem na 2. stupeň základního vzdělávání se otevírá cesta širšímu nazírání na kulturu a umění. Připomínají se historické souvislosti a společenské kontexty ovlivňující umění a kulturu. Inspirací k činnostem se stávají také díla literární a dramatická (divadlo, film), tvorba multimediální i samotné znakové systémy. Nalézání vztahů mezi jednotlivými druhy umění a uplatňování různorodosti výrazových prostředků při hledání variant řešení společně zvolených témat umožňují projekty. Ty otevírají společný prostor pro získání dovedností a poznatků překračujících rámec jednotlivých oborů a přispívají tak k osobitějšímu a originálnějšímu sebevyjádření i hlubšímu porozumění uměleckému dílu.
   Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu a jejich využívání jako svébytného prostředku komunikace. V etapě základního vzdělávání se tyto hudební činnosti stávají v rovině produkce, recepce a reflexe obsahovými doménami hudební výchovy.
   Hudební činnosti jako činnosti vzájemně se propojující, ovlivňující a doplňující rozvíjejí ve svém komplexu celkovou osobnost žáka, především však vedou k rozvoji jeho hudebnosti – jeho hudebních schopností, jež se následně projevují individuálními hudebními dovednostmi – sluchovými, rytmickými, pěveckými, intonačními, instrumentálními, hudebně pohybovými, hudebně tvořivými a poslechovými.
   Prostřednictvím těchto činností žák může uplatnit svůj individuální hlasový potenciál při sólovém, skupinovém i sborovém zpěvu, své individuální instrumentální dovednosti při souborové hře a doprovodu zpěvního projevu, své pohybové dovednosti při tanci a pohybovém doprovodu hudby a v neposlední řadě je mu dána příležitost „interpretovat“ hudbu podle svého individuálního zájmu a zaměření.
   Obsahem Vokálních činností je práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého i mluvního projevu v souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků.
   Obsahem Instrumentálních činností je hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební reprodukci i produkci.
   Obsahem Hudebně pohybových činností je ztvárňování hudby a reagování na ni pomocí pohybu, tance a gest.
   Obsahem Poslechových činností je aktivní vnímání (percepce) znějící hudby, při níž žák poznává hudbu ve všech jejích žánrových, stylových i funkčních podobách, učí se hudbu analyzovat a interpretovat.
   Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání lidské existence. Tvořivý přístup k práci s nimi při tvorbě, vnímání a interpretaci vychází zejména z porovnávání dosavadní a aktuální zkušenosti žáka a umožňuje mu uplatňovat osobně jedinečné pocity a prožitky.
   Výtvarná výchova přistupuje k vizuálně obraznému vyjádření (a to jak samostatně vytvořenému, tak přejatému) nikoliv jako k pouhému přenosu reality, ale jako k prostředku, který se podílí na způsobu jejího přijímání a zapojování do procesu komunikace.
   V etapě základního vzdělávání je výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech – tvorbě, vnímání a interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost, fantazii, intuici a invenci. K jejich realizaci nabízí výtvarná výchova vizuálně obrazné prostředky (dále jen prostředky) nejen tradiční a ověřené, ale i nově vznikající v současném výtvarném umění a v obrazových médiích. Tvůrčími činnostmi (rozvíjením smyslové citlivosti, uplatňováním subjektivity a ověřováním komunikačních účinků) založenými na experimentování je žák veden k odvaze a chuti uplatnit osobně jedinečné pocity a prožitky a zapojit se na své odpovídající úrovni do procesu tvorby a komunikace.
   Obsahem Rozvíjení smyslové citlivosti jsou činnosti, které umožňují žákovi rozvíjet schopnost rozeznávat podíl jednotlivých smyslů na vnímání reality a uvědomovat si vliv této zkušenosti na výběr a uplatnění vhodných prostředků pro její vyjádření.
   Obsahem Uplatňování subjektivity jsou činnosti, které vedou žáka k uvědomování si a uplatňování vlastních zkušeností při tvorbě, vnímání a interpretaci vizuálně obrazných vyjádření.
   Obsahem Ověřování komunikačních účinků jsou činnosti, které umožňují žákovi utváření obsahu vizuálně obrazných vyjádření v procesu komunikace a hledání nových i neobvyklých možností pro uplatnění výsledků vlastní tvorby, děl výtvarného umění i děl dalších obrazových médií.

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:

  • pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako svébytného prostředku komunikace
  • chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti lidské existence; k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení tvůrčího potenciálu, kultivování projevů a potřeb a k utváření hierarchie hodnot
  • spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti i kulturním projevům a potřebám různorodých skupin, národů a národností
  • uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu ke světu, k možnosti aktivního překonávání životních stereotypů a k obohacování emocionálního života
  • zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu nalézání a vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v mnohotvárném světě

Konkretizace minimální doporučené úrovně

   V přiloženém souboru je uveden pro inspiraci příklad konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravu učekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití při tvorbě individálního vzdělávacího plánu.

Konkretizece MDÚ pro IVP Hv I.stupeň.pdf

316,4KB | Čtvrtek, 12 květen 2016 | Detaily

Konkretizece MDÚ pro IVP Hv II.stupeň.pdf

300,4KB | Čtvrtek, 12 květen 2016 | Detaily

Konkretizece MDÚ pro IVP Vv I.stupeň.pdf

363KB | Čtvrtek, 12 květen 2016 | Detaily

Konkretizece MDÚ pro IVP Vv II.stupeň.pdf

324KB | Pondělí, 16 květen 2016 | Detaily

Náměty, další inspirace a diskuze

   Budeme rádi, pokud se podělíte o své zkušenosti se vzděláváním žáků s SVP nebo žáků nadaných v oblasti Umění a kultura v Diskuzi. V diskuzním fóru se také můžete inspirovat nebo případně zeptat ostatních na jejich zkušenosti.
   Dotazy související se vzděláváním žáků s SVP nebo žáků nadaných v oblasti Umění a kultura můžete zasílat prostřednictvím formuláře umístěného na stránkách Konzultačního centra.

RVP ZV

Zpětná vazba

Fauly Matrix - 29 leden 2024, 9:16

 V tvořivých činnostech jsou rozvíjeny schopnosti nonverbálního vyjadřování prostřednictvím tónu a zvuku, linie, bodu, tvaru, barvy, gesta, geometry dash lite mimiky atp.

sah asra - 26 duben 2024, 10:19

We are really grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post. I was exactly searching for. Thanks for such post and please keep it up. Great work.Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. 

seo service UK

jac ackky - 27 duben 2024, 8:01

Awesome and truely exciting positioned up right here. I very lots experience web sites that need to do with dropping weight, in order that is right to 

토토마트

jac kkyyy - 27 duben 2024, 8:29

Awesome article, it was exceptionally helpful! I simply began in this and I'm becoming more acquainted with it better! Cheers, 

라이브바카라

And yyyyyy - 27 duben 2024, 8:48

I count on that could be a charming detail, it made me assume a bit. Thanks for sparking my thinking cap. Every now after which I get such lots in a rut that I just sincerely sense like a file. 

먹튀폴리스주소

jac kkyyy - 27 duben 2024, 8:51

Interesting post. I Have Been wondering about this issue, so thanks for posting. Pretty cool post.It 's really very nice and Useful post.ThanksThis is my first time visit here. From the tons of comments on your articles,I guess I am not only one having all the enjoyment right here!

 카지노사이트먹튀검증

jac kkyyy - 27 duben 2024, 9:01

QuickBooks is the biggest accounting software in the world. One of the most common error series in QuickBooks is the “H” series.  we’ll tell you How to fix Error Code H505.  If you’ll read this blog, then it means you’ll definitely solve this error.Visit our website to know How to fix quickbooks Error Code H505

 안전한카지노사이트

And yyyyyy - 27 duben 2024, 9:16

카지노탐구생활

This article can be very attractive to questioning humans like me. It’s no longer quality perception-horrifying, it draws you in from the beginning. This is nicely-written content fabric. The perspectives here are also attractive to me. Thank you.

 
jac ackky - 27 duben 2024, 9:32

It’s captivating to consider this malfunction 

토토사이트

jac kkyyy - 27 duben 2024, 9:33

QuickBooks is the biggest accounting software in the world. One of the most common error series in QuickBooks is the “H” series.  we’ll tell you How to fix Error Code H505.  If you’ll read this blog, then it means you’ll definitely solve this error.Visit our website to know How to fix quickbooks Error Code H505

 바카라

Pohled byl zobrazen 25494x od 3 prosinec 2015 do 30 květen 2024