Rok české hudby 2014

od Rok české hudby 2014

Podtitulem  Roku české hudby 2014 je „tvořivost a spolupráce". Je zaměřen na všechny hudební žánry. 
Podívejte se na aktuální akce a projekty, které probíhají na všech stupních škol.  
 
 
Prostřednictvím jednoduchého formuláře dejte vědět o akci, která se koná na vaší škole.

Dopis školám

V souvislosti s nadcházejícím Rokem české hudby 2014 byly na konci roku 2013 otevřeným dopisem 1. náměstka ministra (viz soubor ke stažení Dopis školám) školy informovány o projektech a aktivitách, které MŠMT k tomuto významnému výročí připravilo. Zároveň pan náměstek vyzval školy  k tomu, aby svými chystanými projekty a aktivitami tento významný kulturní podnik podpořily.

Dopis školám.pdf

628,8KB | Úterý, 07 leden 2014 | Detaily

Bohuslav Martinů

V roce 2014 oslavíme výročí 55 let od úmrtí  tohoto českého skladatele.
Neznámý: Portrét Bohuslava Martinů smějícího se, U.S.A. Darien 1943 [CC-BY-SA-3.0-cz], via Wikimedia Commons
Neznámý: Portrét Bohuslava Martinů smějícího se, U.S.A. Darien 1943 [CC-BY-SA-3.0-cz], via Wikimedia Commons

ROK 2014 JE VĚNOVÁN ČESKÉ HUDBĚ

Česká hudba má svou nezpochybnitelnou tradici a je známá po celém světě. Jména jako Dvořák, Smetana, Janáček, Martinů, Fibich jsou doma i v zahraničí určitou značkou české kultury v oblasti klasické hudby. Z té modernější nelze opomenout Ilju Hurníka nebo Petra Ebena.

Není také bez zajímavosti skutečnost, že roky zakončené „čtyřkou" jsou tradičně věnovány české hudbě. Tradice Roku české hudby započala od velkých oslav výročí B. Smetany v r. 1924. Od té doby byly roky zakončené čtyřkou chápány u nás ale i v zahraničí jako Roky české hudby.

Metodický portál rvp.cz v souvislosti s tímto významným výročím a projektem zároveň nabízí všem školám uměleckým ale také neuměleckým (především však tvořivým pedagogům a dětem) příležitost, jak zviditelnit své projekty a nápady v podobě videí, obrazových a edukačních materiálů či reflexí v podobě zajímavých článků.

I když se jedná o výročí hudební, neznamená to, že se musí projevit výhradně v aktivitách hudebních. V roce 2014 má výročí řada hudebních skladatelů a přímo se nabízí vytvoření projektů napříč uměleckými druhy (projekty výtvarné, dramatické, ale také multimediální). Přivítáme proto veškeré nápady a podněty, které budeme moci na našem portále publikovat. Přejeme si, by se Rok české hudby 2014 podobně, jako tomu bylo u roku 2013, kdy jsme slavili výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na naše území, stal významným kulturním i vzdělávacím počinem.

Přehled partnerů projektu >> 

AKTUÁLNĚ


 Společnost pro hudební výchovu ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a ZŠ a ZUŠ Jabloňová Liberec

Vás zvou

na 25. ročník
Letní dílny hudební výchovy - Rok české hudby 2014
16. - 23. srpna 2014

 

Kurz je akreditován Společností pro hudební výchovu České republiky, IČ:22758917

u MŠMT ČR pod č.j. MSMT 17301/2012-351 ze dne 9.5. 2012 na základě par. 25 a 27 zákona č. 563/2004 Sb.

Zahájení: 16. srpna 19*00,  aula ZŠ a ZUŠ Jabloňová

Ukončení: 22. srpna večer

Ubytování: Autocamp Staré Pavlovice

Stravování: školní jídelna ZŠ a ZUŠ

Podrobněji >> 

Užití loga

Logo projektu Rok české hudby můžete připojit k vašemu projektu.  

Stačí jen zaslat informaci na kontakt lenka.dohnalova@divadlo.cz 
včetně stručného popisu akce či projektu do databáze IKC. Získáte tak oficiální propagační podporu projektu.

Všechny formáty loga najdete na oficiálních stránkách v sekci Tiskový servis.

Zapojte se do projektu soundecology ČESKÉ UCHO


Projekt je určen žákům a studentům do 18 let (mohou pracovat týmy) a zahrnuje: mapování, naslouchání, záznam, zpracování zvuků do vzorku, soutěž a odměnu. Lze se zapojit jen do jedné části soutěže (A nebo B).

Podrobnosti >>

Termín: přihlášky do soutěže do 30.6. (opozdilci do 30.9.), vzorku do soutěže do 30.10.2017.

Kontakt: lenka.dohnalova@divadlo.cz

Společnost pro hudební výchovu České republiky připravila k Roku české hudby 2014 dva projekty

SHV ČR připravuje kurz Rok české hudby 2014 - Letní dílna hudební výchovy 2014, který se uskuteční ve dnech 16. - 22. srpna 2014 v Liberci.

Kurz bude zaměřen na aktivní muzicírování v hodinách hudební výchovy na všech stupních škol s akcentem na RČH 2014. Výstupem bude m.j. sborník metodických materiálů, které bude možno využívat v HV a v neposlední řadě záznam koncertu, na kterém účastníci kurzu zúročí vše, co během týdne zvládli v oblasti hudebněvýchovných činností. Tato akce je podpořena MŠMT ČR, které zároveň LDHV akreditovalo. V oblasti dalšího vzdělávání pedagogů se jedná o výjimečný kurz, jehož výstupy mají okamžitý efekt při následné realizaci ve školní praxi.

 

SHV ČR ve dnech 7. a 8. listopadu 2014 uspořádá společně s Katedrou hudební výchovy PF Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem k Roku české hudby a 80. výročí založení Společnosti pro hudební výchovu mezinárodní hudebněvýchovnou konferenci Hudební výchova pro 3. tisíciletí. Hlavními tématy budou kromě již zmíněných výročí především problematika hudebněvýchovné praxe na našich školách, postavení předmětu HV v současnosti, otázka a definice hudebnosti z hlediska potřeb současné hudební praxe, výhled hudebního vzdělávání u nás v příštím období, komparace úrovně a výsledků naší hudební výchovy se zahraničím, využití sociálně preventivního modelu El Sistema u nás, otázka přípravy pedagogů na pedagogických fakultách a dalšího vzdělávání pedagogů.

Součástí konference budou praktické workshopy vedené zkušenými lektory, prezentace pozitivních výsledků samotnými pedagogy z terénu a pochopitelně muzicírování dětí.

Na závěr dvoudenního jednání se uskuteční v Ústeckém divadle koncert, na kterém zazní repertoár českých autorů v podání velkého orchestru a sboru pedagogů všech typů škol z různých regionů ČR, jehož základ budou tvořit orchestr a sbor Letní dílny hudební výchovy.

Výstupem bude sborník příspěvků a záznam orchestru.

Mediálním partnerem je Český rozhlas 3 - Vltava a předpokládáme i další média (ČT, časopis Harmonie ...). O záštitě SHV jedná s MŠMT ČR, MK ČR a MZV ČR. Důležitým partnerem organizátorů je Česká hudební rada při UNESCO.    

Z tisku

ROK ČESKÉ HUDBY - příležitost pro tvořivé školy 

Rok české hudby je mimořádnou kulturní událostí, jejíž tradice započala od velkých oslav výročí B. Smetany v r. 1924. Od té doby byly roky zakončené čtyřkou chápány u nás ale i v zahraničí jako Roky české hudby.

Rok české hudby 2014 je programem podpory české hudby se státní veřejnou pobídkou Ministerstva kultury ČR. Uměleckou záštitu nad Rokem české hudby 2014 přijali mezzosopranistka Magdalena Kožená a šéf Berlínské filharmonie Sir Simon Rattle.

K tomuto významnému výročí se připojilo i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Již v druhé polovině roku 2013 iniciovalo dotazníkovou akci pro vybrané základní umělecké školy, ve které měly uvést aktivity k nadcházejícímu Roku české hudby. Z odpovědí vyplynulo, že řada škol připravuje v rámci svých plánovaných akcí koncerty, na nichž zazní právě díla českých autorů, a také tematicky zaměřené výtvarné výstavy. Vesměs se jedná o prezentaci české hudby, českých autorů a propagaci českého státu a kultury v mezinárodním kontextu, a také k rozvoji domácího kulturního prostředí.

V září 2013 Ministerstvo školství vyhlásilo první kolo dotačního programu s názvem "Program na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání v roce 2014".

V rámci tohoto programu budou vznikat výukové materiály (včetně audiovizuálních) s didaktickou hodnotou vázané právě k Roku české hudby 2014. V únoru bylo vyhlášeno druhé kolo dotačního programu (více na http://www. msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/cinnostinestatnichprogram-na-podporu-cinnosti-nestatnich). Významnost této kulturní akce si Ministerstvo školství plně uvědomuje, proto připravilo na konci roku 2013 dopis náměstka pro vzdělávání, pana PhDr. Jindřicha Fryče, kterým pan náměstek vyzval školy k podpoře Roku české hudby a k pořádání kulturních akcí zaměřených na Rok české hudby s ohledem na probíhající výročí českých hudebních skladatelů v roce 2014.

V neposlední řadě připravilo Ministerstvo školství spolupráci s metodickým portálem rvp.cz, který provozuje Národní ústav vzdělávání. V souvislosti s projektem Roku české hudby 2014 nabízí portál všem uměleckým i neuměleckým školám - především však tvořivým pedagogům a dětem - příležitost, jak zviditelnit své projekty a nápady v podobě videí, obrazových a edukačních materiálů či reakcí v podobě zajímavých článků (více na http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=7317).

Portál kromě nabídky prezentování projektů a kulturních akcí škol přináší také možnost využití oficiálního loga Roku české hudby. Logo projektu Rok české hudby mohou tedy školy připojit ke svému projektu, stačí jen zaslat informaci na kontakt lenka.dohnalova@divadlo.cz včetně stručného popisu akce či projektu do databáze IKC. Získají tak oficiální propagační podporu projektu (viz v tomto pohledu). Všemi výše uvedenými aktivitami chce ministerstvo docílit nejen spontánního zvýšení zájmu o českou hudbu a kulturu, ale také finančně, organizačně a propagačně podpořit domácí kulturní a vzdělávací prostředí.

Zdroj:

ROK ČESKÉ HUDBY - příležitost pro tvořivé školy. Řízení školy: Speciál pro ZUŠ. 2014, č. 2, s. 12.

Pohled byl zobrazen 3163x od 30 květen 2014 do 8 prosinec 2023