Zrakové vnímání

od Průvodce RVP PV

 
Doporučení, inspirace a náměty
 

Rozpoznávání jemných rozdílů - diferenciační schopnosti:

Rozeznáváme vnější znaky určitých předmětů (barva, velikost, tvar). Nejprve pracujeme s konkrétními trojrozměrnými předměty, s nimiž může dítě při hře manipulovat (součástky stavebnic, různé druhy korálů, lahviček…). Teprve poté přejdeme ke konkrétním obrázkům (tj. obrázkům s konkrétními dobře určitelnými a poznatelnými předměty. Děti mohou vybarvovat stejnou barvou shodné obrázky, doplňovat lišící se obrázky…), na závěr pracujeme s abstraktními rozličnými symboly. Zaměříme se např. na:

 • vyhledávání dvou stejných předmětů ve skupině ostatních (např. kostky mezi kuličkami)
 • odlišování věcí rozdílných (najít, co do skupiny nepatří podle barev, velikostí atd.)
 • v řadě stejných prvků označit jeden odlišný
 • v řadě různých prvků označit ten, který je vůči ostatním vzhůru nohama
 • v řadě prvků označit prvek zrcadlově obrácený
 • v řadě různých prvků označit dva stejné
 • v souboru dvojice najít takové, kde dva prvky nejsou shodné ve skupině prvků vyhledat podle vzoru příslušný prvek.

Inspiraci můžeme nalézt v běžných dětských časopisech, kde jsou obrázky, na nichž má dítě zjistit odlišnosti. Rozpoznávání inverzních (zrcadlově obrácených) tvarů podněcujeme kreslením obrázků a tvarů v lišících se pozicích, dítě by mělo stanovit, v čem rozdílnost shledává. Z produkce nakladatelství Tobiáš lze využít např. pracovní listy Shody a rozdíly či sešit Do školy s Tobiášem.

Analýza a syntéza tvarů:

 • skládání a rozkládání částí stavebnic (rozkládací kostky)
 • puzzle
 • skládání rozstříhaných obrázků (fotografií) rozstříhaných na stejnoměrné dílky
 • skládání obrázků (fotografií) rozstříhaných na nestejnoměrné dílky
 • mozaiky
 • dokreslování obrázků
 • překreslování určitého vzoru zakresleného v síti
 • vybrat z množství jevů podstatné věci
 • vyhledání "ukrytých" věcí na obrázku.

Je vhodné vybírat poutavé obrázky, které dítě opravdu zaujmou. Jedině tehdy dokáže udržet pozornost delší dobu, takže zraková analýza a syntéza jsou procvičovány intenzivněji. Pro rozvoj zrakové analýzy a syntézy je zejména vhodné, jestliže jsou jednotlivé části obrázků postupně méně barevně odlišné. Ideální je, pokud se dostaneme až ke konkrétní práci s černobílým obrazcem.

Procvičování zrakové paměti:

 • pexeso
 • zapamatovat si exponovaný obrázek, nakreslit jej, popsat
 • postupně zkracovat časový limit exponování
 • překreslit sérii krátce exponovaných obrázků, věcí
 • pokračovat v započatém systému řazení prvků, střídání geometrických tvarů /např. korálky/
 • Kimova hra.

Cvičení očních pohybů, vizuomotorika:

Během prohlížení knížek obracíme listy odpředu dozadu, posloupnost obrázků sledujeme zleva doprava. Učíme tímto způsobem dítě vnímat obrázky ve směru, v němž se realizuje nácvik čtení a psaní. Z dalších možných námětů uvádím:

 • dokreslování, vybarvování prvků a obrázků v řadě, řazených v určitém pořadí
 • navlékání těstovin, lesních plodů (korále, náramky…)
 • práce se stavebnicí – řazení dílků v určitém pořadí
 • odpočítávání předmětů zleva doprava
 • kreslení cesty a její sledování od jednoho předmětu k druhému
 • orientace v kreslených bludištích
 • čtení obrázků (velkých písmen tiskacích, pokud děti znají) s ukazovátkem
 • čtení obrázků (velkých písmen tiskacích, pokud děti znají) se záložkou nebo pomocí prstu / ukazování po řádku, nikoliv pod řádkem/.

Vnímání figury a pozadí:

Z kompletního obrazu, který se nachází ve zrakovém poli jedince, nevnímá člověk všechny prvky totožně. Aktivně vyčleňuje některé předměty (objekty), které se objeví v popředí a člověk je vnímá jasněji a barevněji. Tyto objekty se nazývají tzv. figurou, na kterou se soustředí vnímání člověka. Všechno ostatní ve zrakovém poli je pozadím, které je méně zaostřené a objektivně méně podstatné. Co se ocitne ve vnímání figurou a co pozadím, závisí na vidění jedince, ale stejně tak i na předmětu (objektu), který vnímá. Předškolák by měl být postupně schopen diferencovat figuru a pozadí i ve složitých obrázcích. Proto nacvičujeme:

 • z jednoduché sítě vybrat a obtáhnout určitý obrázek (skrytý obrázek, kočka hledá myš apod.)
 • ze složité sítě vybrat a obtáhnout určitý obrázek (skrytý obrázek, kočka hledá myš apod.)
 • skryté obrázky - ve velmi složitém obrázku dítě musí vypátrat určený schovaný předmět, geometrický tvar, u starších dětí je možno požadovat nalezení určitého písmena, slabiky, slova…

Na závěr - po jejich správném identifikování je ještě vhodné nalezený objekt obtáhnout nebo překreslit na čistý papír. Kromě obrázků můžeme pracovat i s konkrétními předměty, které předkládáme přes sebe, a dítě je má posléze rozlišit.

Pohled byl zobrazen 3290x od 15 březen 2017 do 6 únor 2023