5.6 Vzdělávací oblast Člověk a příroda - úvod

od Průvodce upraveným RVP ZV

.                                                                                                                                                                       .
Text RVP ZV s odkazy
.                                                                                                                                                                       .

Charakteristika vzdělávací oblasti

   Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem. Dává jim tím i potřebný základ pro lepší pochopení a využívání současných technologií a pomáhá jim lépe se orientovat v běžném životě.
   V této vzdělávací oblasti dostávají žáci příležitost poznávat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Na takovém poznání je založeno i pochopení důležitosti udržování přírodní rovnováhy pro existenci živých soustav i člověka, včetně možných ohrožení plynoucích z přírodních procesů, z lidské činnosti a zásahů člověka do přírody. Vzdělávací oblast také významně podporuje vytváření otevřeného myšlení (přístupného alternativním názorům), kritického myšlení a logického uvažování.
   Vzdělávací obory vzdělávací oblasti Člověk a příroda, jimiž jsou Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis, svým činnostním a badatelským charakterem výuky umožňují žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím si uvědomovat i užitečnost přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě. Zvláště významné je, že při studiu přírody specifickými poznávacími metodami si žáci osvojují i důležité dovednosti. Jedná se především o rozvíjení dovednosti soustavně, objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat a měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných přírodních jevů, analyzovat výsledky tohoto ověřování a vyvozovat z nich závěry. Žáci se tak učí zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti či vztahy mezi nimi, klást si otázky (Jak? Proč? Co se stane, jestliže?) a hledat na ně odpovědi, vysvětlovat pozorované jevy, hledat a řešit poznávací nebo praktické problémy, využívat poznání zákonitostí přírodních procesů pro jejich předvídání či ovlivňování.
   Ve výše zmíněných vzdělávacích oborech žáci postupně poznávají složitost a mnohotvárnost skutečnosti, podstatné souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností, především pak závislost člověka na přírodních zdrojích a vlivy lidské činnosti na stav životního prostředí a na lidské zdraví. Učí se zkoumat změny probíhající v přírodě, odhalovat příčiny a následky ovlivňování důležitých místních i globálních ekosystémů a uvědoměle využívat své přírodovědné poznání ve prospěch ochrany životního prostředí a principů udržitelného rozvoje. Komplexní pohled na vztah mezi člověkem a přírodou, jehož významnou součástí je i uvědomování si pozitivního vlivu přírody na citový život člověka, utváří – spolu s fyzikálním, chemickým a přírodopisným vzděláváním – také vzdělávání zeměpisné, které navíc umožňuje žákům postupně odhalovat souvislosti přírodních podmínek a života lidí i jejich společenství v blízkém okolí, v regionech, na celém území ČR, v Evropě i ve světě.
   Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Zeměpis, který má přírodovědný i společenskovědní charakter, je, v zájmu zachování celistvosti oboru, umístěn celý v této vzdělávací oblasti.
Vzdělávací oblast Člověk a příroda navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, která na elementární úrovni přibližuje přírodovědné poznávání žákům 1. stupně základního vzdělávání, a kooperuje především se vzdělávacími oblastmi Matematika a její aplikace, Člověk a společnost, Člověk a zdraví a Člověk a svět práce a přirozeně i s dalšími vzdělávacími oblastmi.

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:

  • zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod poznávání (pozorování, měření, experiment) i různých metod racionálního uvažování
  • potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, které mají vliv i na ochranu zdraví, životů, životního prostředí a majetku, správně tyto otázky formulovat a hledat na ně adekvátní odpovědi
  • způsobu myšlení, které vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních faktech více nezávislými způsoby
  • posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných přírodovědných dat pro potvrzení nebo vyvrácení vyslovovaných hypotéz či závěrů
  • zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, ke svému zdraví i zdraví ostatních lidí
  • porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního prostředí
  • uvažování a jednání, která preferují co nejefektivnější využívání zdrojů energie v praxi, včetně co nejširšího využívání jejích obnovitelných zdrojů, zejména pak slunečního záření, větru, vody a biomasy
  • utváření dovedností vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi potenciálně či aktuálně ohrožujícími životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí lidí

Konkretizace minimální doporučené úrovně

   V přiloženém souboru je uveden pro inspiraci příklad konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravu učekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití při tvorbě individálního vzdělávacího plánu.

Konkretizece MDÚ pro IVP Fyzika.pdf

383,7KB | Čtvrtek, 12 květen 2016 | Detaily

Konkretizece MDÚ pro IVP Zeměpis.pdf

225,1KB | Čtvrtek, 12 květen 2016 | Detaily

Konkretizece MDÚ pro IVP Chemie.pdf

241,1KB | Čtvrtek, 12 květen 2016 | Detaily

Konkretizece MDÚ pro IVP Přírodopis.pdf

265,5KB | Čtvrtek, 12 květen 2016 | Detaily

Náměty, další inspirace a diskuze

   Budeme rádi, pokud se podělíte o své zkušenosti se vzděláváním žáků s SVP nebo žáků nadaných v oblasti Člověk a příroda v Diskuzi. V diskuzním fóru se také můžete inspirovat nebo případně zeptat ostatních na jejich zkušenosti.
   Dotazy související se vzděláváním žáků s SVP nebo žáků nadaných v oblasti Člověk a příroda můžete zasílat prostřednictvím formuláře umístěného na stránkách Konzultačního centra.

RVP ZV

Zpětná vazba

Clinton Brock - 31 leden 2024, 4:22

Důraz na holistické chápání a praktické aplikace ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda je chvályhodný. Jak mohou pedagogové efektivně začlenit tyto principy do osnov a zajistit, aby se studenti aktivně zapojili do propojených aspektů vědy, geografie a udržitelnosti?

@snake game

Lori Wingler - 13 únor 2024, 10:47

Toto online kasino www.casinohex.cz/online-casina/casino-s-ceskou-licenci  s českou licencí je skutečným pokladem pro hráče v České republice. Nabízí širokou škálu her, které uspokojí každého hráče, ať už je to milovník automatů, stolních her nebo živých kasinových her. Kromě toho je zde také bezpečné prostředí pro hraní, díky české licenci, která garantuje spravedlivost a transparentnost. Webová stránka je snadno použitelná a přehledná, takže se hráči nemusí ztrácet v množství informací. Bonusy a akce jsou také velmi atraktivní a hráči se mohou těšit na skvělé odměny. Celkově je toto kasino skvělou volbou pro všechny hráče v České republice.

su xeko - 03 duben 2024, 10:22

I desire to witness a significantly larger amount of this. We appreciate the information you have provided. I have added your blog to my bookmarks as I found highly valuable information on your website. five nights at freddy's

Tom Mison - 17 květen 2024, 4:21

It aims to cultivate a fuller slope game appreciation and working knowledge of the natural world that has tangible benefits for students' intellectual growth and real-world competencies.

Pohled byl zobrazen 59018x od 9 prosinec 2015 do 30 květen 2024